Vartiklis Nr.6

1996 metø balandþio 12 d.

Turinys

Nr.6 prisistatymas

Skyrelis "Internet kiekvienam"

Priešgaisrinės užtvaros (Intranet). Tiesiog "Java" (Kas yra kas...) Babilono bokštas (tautiniai www puslapiai) Į dykumą vienomis glaudėmis (kompiuteriai už taiką)

Skyrelis "Recencijos"
Kalba ne vaikai

Skyrelis "Tik programuotojams"

Vabzdžių medžioklė (apie "bug" termino kilmę). Ar turite partnerį rokenrolui? (DB veltui).
Kai vakare padauginai (Balandžio šypsenėlės). Zuikių mokyklėlėje vėl MFC (2 dalis).

Skyrelis "Mąstymui palavinti"

Toro (tegu upės teka plaštakių lapais). Mitologija: skandinavų pasaulio sukūrimo mitas. RoRa. Laikas klijuoti kaukes ir jas plėšyti.

Skyrelis "Šposai, šposeliai"

Juodųjų anekdotų vienuoliktukas


Redaktorius: Jonas SKENDELIS

Homepage: http://www.spauda.lt

Visa medþiaga, pateikta ðiame laikraðtëlyje yra ðio laikraðtëlio autorinë nuosavybë, kurià draudþiama kopijuoti, cituoti ir kitaip naudoti be ðio laikraðtëlio redaktoriaus asmeninio leidimo. Leidþiama platinti tik tokiame pavidale, koks dabar yra. Laikraðtis neprisiima jokios atsakomybës uþ pasekmes kaip nors panaudojus jo medþiagà.