Kai vakare padauginai... Balandžio šypsenėlės

Lietuviškame "Fidonet" pasirodė įdomi programytė DOS terpei, kuri įtraukiama ir į šio "Vartiklio" numerį. Jei kam nors ji patiks, štai jos pradinis tekstas (ji neveikia XT kompiuteriuose!):

; -js- redaguotas Vytauto Vyšniausko (Mar-20-96) variantas

; Redagavimo data: 96-ų balandžio 3 d.

.286c
seg_a segment
assume cs:seg_a, ds:seg_a
org 100h
start: jmp short girtas
data_1 dw 100h
int_08h_entry proc far
pusha
mov dx, 3DAh
in al, dx
mov dl, 0C0h
mov al, 33h
out dx, al
mov ax, cs:data_1
out dx, al
add al, ah
test al, 8
jz short loc_3
not ah
inc ah
add al, ah
loc_3:
mov cs:data_1,ax
popa
int_08h_org:
db 0EAh
db 00h, 00h, 00h, 00h
int_08h_entry endp
girtas proc far
mov ax, 3508h
int 21h
mov word ptr cs:[int_08h_org+1], bx
mov word ptr cs:[int_08h_org+3], es
mov dx, offset int_08h_entry
mov ah, 25h
int 21h
mov ah, 9h ; \ V.Vyšniausko komentaras
mov dx, offset pager ; šitą aš prirašiau, jei išmesi - bus originalas
int 21h ; / tada galima ismesti ir pager: eilutę
mov dx, offset girtas ; Deja, aš padariau dar daugiau modifikacijų. -js-
int 27h ; palikti rezidentinę dalį
girtas endp
pager db 0Dh, 0Ah, 'Ei, pilieti, ar nesate girtas?', 0Dh, 0Ah, '$'
seg_a ends
end girtas

 

NSO puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis
Globalusis lietuviškasis tinklas