Vartiklis Nr.9
1996 metø birželio 01 d.

Turinys


Ka-ka-rie-kūūūū... Apie judesiukus www puslapiuose...;
Kas lyderis? (dvi kryptys kovoje už "Internet");
Aukso gysla. "Internet" biznis B.Geitso akimis;
Elektroninė leidyba B.Geitso akimis;
Aš cenzūruoju savo programas. Ričardo Stylmano nuomonė;
"Intranet" kaina.

Nuo ko rūgštu burnoje? Vienos istorijos pėdsakais - Lotus Notes diegimas;
Ką atsako Bilas Geitsas paklaustas: "Kokia Jūsų sėkmės paslaptis?"

Skyrelis "Tik programuotojams"
"JavaScript" ir simbolių eilutės;
Plačiai visuomenei. Novell komandos.

Skyrelis "Anglų kalbos pamokėlės"
Laisvas, kaip vėjas "wind".

Skyrelis "Mąstymui palavinti"
Toro: kaip pažinti pupas?
RoRa:Voratinklio struktūra
Pelė ir liūtas.

Mitologijos puslapis


Juodieji anekdotai. Rinkinukas


Redaktorius: Jonas SKENDELIS

Homepage: http://www.spauda.lt
Piešinių autorius: Ignas Ragaišis

Visa medþiaga, pateikta ðiame laikraðtëlyje yra ðio laikraðtëlio autorinë nuosavybë, kurià draudþiama kopijuoti, cituoti ir kitaip naudoti be ðio laikraðtëlio redaktoriaus asmeninio leidimo. Leidþiama platinti tik tokiame pavidale, koks dabar yra. Laikraðtis neprisiima jokios atsakomybës uþ pasekmes kaip nors panaudojus jo medþiagà.