Achrimanas

Senovės Persijos religijoje (zoroastrizme) Achrimanas (Arimanius ar Angra Mainya) buvo vienas svarbiausių Ahura Mazda (Ohrmazd ar Oromasdes) varžovų.

Zoroastrizmas yra aiškiai dualistinė religija. Jos keturios pagrindinės šakos: Zaratustra, Mazdizmas (kur Achrimanas yra daevas sutvėrėjas ir vadas), Zeravansimas ir Magi.

Zaratustra mokė, kad vienas iš ahurų, Mazda, yra aukščiausiasis (ir gerasis) dievas, o Achimanas - blogasis. Tad daevas, stoję prieš ahuras, buvo blogieji, ir dažniausiai perteikiami kaip demonai. Zoroastrizme visi turi laisvą valią ir patys renkasi, būti geraisiais ar blogaisiais.

Mazdaizme, pradžioje buvo dvi dvasios - Ahura Mazda ir Achrimanas. Ir jas skyrė tuštuma. Ahura Mazdai buvo priskiriamas gerumas, šviesa - ir jis buvo beribis laike, tačiau ne erdvėje. Jis buvo be jokio blogio, nekūrė ir nerėmė blogio. Achrimanas buvo blogio įsikūnijimas ir ribojamas laike.

Skiriant tuštumai, Ahura Mazda žinojo apie Achrimaną, bet jis nežinojo esant Ahura Mazda. Ahura Mazda nenorėjo būti ribojimas erdvėje, bet žinojo, kad tada teks susidurti su Achrimanu - o to nenorėjo. Su laiku, Achrimanas išvydo šviesą anapus tuštumos ir užsigeidė jos. Tada jis sutvėrė šio pasaulio blogio būtybes (daevas), kurios turėjo kovoti su geraisiais Mazda kūriniais. Ahura MAzda pasiūlė taiką, jei Achrimanas gerbs jo sukurtus dalykus, bet šiam atsisakius, Ahura Mazda parodė jo neišvengiamą likimą. Achimanas apstulbo ir ilgam laikui paniro į tuštumą. Pabudęs stojo į kovą su Ahura Mazda, kuria galutinai pralaimėjo.

Zeranizme yra vienas ur-principas, Zurvanas, kuris yra Visa. Jis apima visą gėrį ir blogį ir yra beribis laike. Jis panoro sūnaus ir su žmona, moteriškąja savo puse, pagimdė du sūnus: Ahura Mazda, esantį meilės ir norų išraiška, ir Achimaną, abejonės vaisių. Achrimanas gimė pirmas. Tad jiedu yra broliai ir turi vienodas teises į pasaulį.

Pagal Vendidadą, Achrimanas kartu su Ahura Mazda sukūrė pasaulį, apjungdami blogį su gėriu. Jis sukūrė gyvatę upėje ir Žiemą, daevas darbus, skėrius, atnešančius mirtų galvijams ir augalijai, plėšikavimą ir nuodėmę, skruzdėles ir skruzdėlynus, netikėjimo nusidėjimą, ašaras ir raudas, Pairika Knathaiti virš Keresaspa, puikybę, raganavimą ir kt. Taip pat 99999 ligas.

Taip pat bandė sužaloti dieviškąjį pranašą Zaratustrą. Iš pradžių pasiuntė demoną Buiti, kad jį nužudytų, bet Zaratustra garsiai pagiedojo :Ahuna-Vairya', ir demonas pasitraukė, Tada pats Achrimanas atskubėjo iš šiaurinių sričių, kad nukreiptų pranašą nuo teisingo kelio, bet šis atsispyrė išbandymams.

Tekstai nurodo, kad Ahura Mazda sukūrė 6 (kartais 7) Ameša Spenta (ar archangelus). Angra mainya taip pat sukūrė 6 (kartiais 7) archdemonų tarybą. Tai daevai Aka Manah, Indra, Saurum Taurvi, Zairitša ir naonhaithya (7-asis yra Aešma).

Tačiau Achrimanas bus sumuštas atėjus Saošyant (arba Išvaduotojui) Tekstai nurodo tris sielas, kurios priskiriamos Saošyantui. Trečioji sunaikins blogį ir atstatys teidingumą. Atėjimas nusakomas Farvardin Yašt, kur nurodoma jį būsiant Zaratustra sūnų iš nekaltos mergelės vadinamą 'visa griaunančiu' (Yašt 13:142, vendidad 19:5). Jam padės draugai, parbloškiantys blogį, teisingai mintijantys, tinkamai kalbantys, tinkamai besielgiantys ir kurių liežuvis niekada neištaria melo. (Yašt 13:142).

Tada pasaulis bus atstatytas, mirusieji prisikels ir visi bus nemirtingi. "Angra Mainya vardas bus užmirštas" (Yašt 19:11-12).


 

Arimaniška apgaulė
Avesta. Vendidado knyga
Zoroastrizmas, senasis arijų tikėjimas
Šinto ir japonų tikėjimai
Vorų pramotė pagrobė ugnį
Chan budizmas: reinkarnacija
Kabalos ir Tantros sąryšiai
Slaptoji doktrina
Pranašas Mahometas
Iki Konfucijaus: kinų priešistorė
Ar angelai turi valios laisvę?
Senoji Indijos istorija
Naktinis Vedų dangus
Mitas apie arijų įsiveržimą
R. Šteineris. Krikščionybės esmė
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis