Fritjofas Šuonas. Kas Saulė, o kas Mėnulis?

Be abejonių, kūnas buvo prakeiktas dėl nusidėjimo, tačiau tik tam tikru laipsniu: žmogaus kūnas, tiek vyro, tiek moters, yra dieviškumo apraiška ir išlieka toks nepaisant nuopuolio. Mylėdami vienas kitą, vedusieji vienas kitame mėgaujasi dieviškumo pasireiškimais. Remdamasis šiuo sąryšiu, islamas netiesiogiai pripažįsta seksualumo šventumą. Krikščionybė, fundamentaliai nagrinėjanti nuodėmės klausimus, kartais neigiamai žvelgia į moterį. Kai kurie laiko, kad tik vyras sutvertas pagal Dievo atvaizdą, bet ne moteris. Tuo tarpu Biblija tvirtina, kad Dievas ne tik žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, bet ir „vyrą bei moterį sukūrė“, kad dažnai gana išradingai perteikiama priešingai.

Pirmuoju įrodymu (jei tokie įrodinėjimai reikalingi), kad moteris yra Dievo atvaizdu, yra tai, kad ji žmogiškoji būtybė. Ji irgi homo arba anthropos - ji žmogaus formos, tad dieviška. Kitas įrodymas slypi tame, kad sąryšyje su vyru, moteris vykdo beveik dieviškąją – tveriančiąją funkciją, kas būtų neįmanoma, jei ji neįkūnytų Sutverėjo, Absoliuto savybių.

Tam, kad pataisytumėm nepaprastai vienapusišką požiūrį į lytis, pabandysime nusakyti tris vyro ir moters santykių lygius: 1) seksualinis, biologinis, psichologinis ir socialinis lygis; 2) tiesiog žmogiškasis ir broliškas ryšis ir, pagaliau 3) iš tiesų dvasinis ir sakralinis ryšis. Pirmajame lygyje aiškiai egzistuoja nelygybė, o iš čia kyla moters priklausomybė, besiremianti fizine moters sandara ir jos psichologija – tačiau visa tai gali būti atstatyta kituose lygiuose. Antrame lygmenyje moteris lygi vyrui, ne ir ji priklauso žmonių luomui – ir čia vyrauja ne priklausomybė, o draugystė, ir suprantama, kad žmona gali būti aukščiau už vyrą, nes vienas individas gali kažkuo būti viršesnis už kitą. Ir pagaliau trečiame lygyje paradoksaliu būdu pasireiškia abipusis pranašumas: meilėje, kaip sakėme anksčiau, žmona vyro atžvilgiu vykdo dieviškąją funkciją, panašiai, kaip bendruoju atveju daro vyras moters atžvilgiu…

Savo esme bet kuri meilė yra Aukščiausiosios Esybės arba prarastojo Rojaus paieška. Švelni arba kankinanti melancholija, kurią dažnai lydi meilės motyvai poezijoje arba muzikoje, - liudija apie to prarastojo Rojaus nostalgiją, o taip liūdesys dėl trumpalaikiškumo žemiškųjų svajų, kurių malonumas priskiriamas būtent Rojui, kuris daugiu mums neprieinamas arba kol kas neprieinamas. Čigonų smuikai liūdi ne tik viršūnių ir prarajų meilės, kuri pernelyg žmogiška, bet ir savo giliausiu ir smaugiančiu liūdesiu apdainuoja Dangiškojo vyno troškulį, kuris yraGrožio pagrindas. Visa erotinė muzika tiek, kiek yra kilni, šliejasi prie Krišnos fleitos garsų, kartu sužavinčių ir išlaisvinančių.

Muzikos, kaip ir moters, vaidmuo dviprasmis, - ir tą patį galima pasakyti apie šokio meną bei poeziją: pastebimas arba savo „aš“ įsimylėjimo iškėlimas, arba palaimingas susiliejimas Esybėje.

Vyras stabilizuoja moterį, o moteris sugyvina vyrą. Vyras, tarsi Mėnulis, „apmiršta“ be moters-Saulės, duodančios vyriškajam genijui tai, kas būtina jo išsiskleidimui, ir, atvirkščiai, vyras-Saulė duoda moteriai šviesą, leidžiančią jai įsitvirtinti kaip moteriai.

Žmogaus panašumas į Dievą pasireiškia jo sugebėjimų universalume, o kilnumas išsireiškia vertikalumu ir į dangų besistiebiančia laikysena, jo ėjimas laisvas ir didingas, nes jis pakyla nuo žemės paviršiaus. Kai kurios gyvūnų rūšys irgi kilnios. Ir net kai kurie augalai bei mineralai, tačiau jų kilnumas fragmentiškas lyginant su žmogumi.

Tik žmogaus galva "išlaisvinta" iš kūno tiek, kad galėtų jam viešpatauti, tarsi būtų nauja ir nepriklausoma būtybė, tarsi Dvasia, viešpataujanti virš chaoso. Kūno ir galvos opozicijoje, kurioje kiekviena dalis atrodo esanti savarankišku pasauliu, galva išreiškia vyrą, Sąmonę, o kūnas – moterį, Būtį. Tačiau kūnas visumoje, kai priešpastatomas Širdžiai, nurodančiai dieviškąjį Protą, yra moteriškasis pradas.

Atsisakius klausimo apie lyčių pranašumą, galima tarti, kad vyras įkūnija Pažinimą, o moteris Meilę. Arba kitaip, kad vyro kūnas yra labiau "geometrinis", nes jis galų gale yra abstraktus dieviškojo Asmens atvaizdas, o moters kūnas daugiau "muzikalus" absoliutaus Fritjof Shoun with an America native Malonumo, Kilnumo ir Nekaltybės išraiška. Jos kilnumas pabrėžiamas vertikaliomis linijomis, o nekalta gyvybę tverianti galia išlinkimais it, tokiu būdu, moters kūne pasireiškia esminiai Pirmapradės materijos aspektai: Pakylėjimas, Grynumas ir Kilniaširdiškumas.

Sako, kad Dievas yra geometras, tačiau svarbu papildyti, kad jis ir muzikantas. Žmogiškoji būtybė sudaryta iš geometrijos ir muzikos, dvasios ir sielos – vyriško ir moteriško pradų. Geometrijos dėka iš chaoso ji sutveria tvarką. Vyro kūnas simboliškai nurodo Dvasios pergalę prieš chaosą, yra tarsi magiškas ženklas, galintis pažadinti snaudžiančias aklas Visatos galias. O moteriškas pradas iškyla tarsi dangiškoji muzika, gražinanti kritusiai materijai jos pirmapradį vaiskumą arba, dao žodžiais, priverčiančia iškilti gėles iš po sniego.

Materija iš tikro galį įgauti dieviškąją formą, tačiau ji „gęsta“ dėl nelaimių, kurias sukelia jos įkalinimas. Žmogaus kūnas dėl savo panašumo į Dievą, savyje turi kažką dieviško, o todėl būtų pavojus įsivaizduoti esant Dievu ar deiviškąja būtybe, jei ne žmogui būdingas kuklumas, kuris regimas visur mus supančioje gamtoje, ką patvirtina saulė. Kuri kaip fizinis deiviškojo Proto atspindys, sutverta, kad „pultų veidu žemyn prieš Alacho sostą“, kaip sako musulmonai.


Fritjofas Šuonas (Frithjof Schuon, 1907.06.18 – 1998.05.05) - religinis filosofas, metafizikas, poetas, menininkas, kuris kartu su Rene Guenon'u ir Ananda Coomaraswamy*), laikomas tradicionalistinės mokyklos įkūrėju. Jis geriausiai žinomas, kaip religio perennis propaguotojas ir filosofas, vystęs Šankaros ir Platono idėjas. Daugiausia prancūzų kalba parašė apie 20 knygų ir daug straipsnių apie lyginamąją religiją. Jo knygas į anglų kalbą pradėjo versti 1953-iais.

Jis gimė Basle, Šveicarijoje, vokiečių šeimoje. Jaunystėje nuvyko į Paryžių, kur kelis metus studijavo. Tada keliavo po Šiaurės Afriką, Artimuosius Rytus ir Indiją, nes norėjo susitikti su iškiliais dvasiniais mokytojais ir susipažinti su tų kraštų kultūromis. Po antrojo pasaulinio karo sutiko vykti į vakarų Ameriką, kur kelis mėnesius praleido tarp prerijų indėnų. Jo gyvenimas buvo pilnas įvykių – kilme vokietis, kovojo su fašistais, buvo belaisviu. Kelis kartus keitė pilietybę. Nors ir išvažinėjęs pusę pasaulio, labiau buvo žinomas mokslo pasaulyje.

Jam vienodos buvo visos religinės kultūros – nuo budizmo ir induizmo iki krikščionybės ir islamo. Jis jose rado sąskambius, tačiau nelaikė, kad jos turi susilieti. Tačiau jis nebuvo populiarus lektorius, nepasisakydavo radijuje ir TV. Tradicionalistinė doktrina savo esme yra vedantos Sanatana dharma, „amžinoji religija“. Vakaruose jos idėjos buvo vystomos Platono ir neoplatonikų, Eckhart'o ir Grigaliaus iš Palamo, o taip pat randamos islame bei sufizme. Kiekvienoje religijoje yra pagrindinė, pirmapradė ir universali dimensija. „Dievas centre, o visi keliai vedaį jį“.

Pagrindiniai veikalai yra „Trancendentinė religijų vienovė“, „Ezoterizmas kaip principas ir kelias“, „Budizmo takai“, „Senųjų pasaulių šviesa“, „Išminties, logikos ir trancendencijos stacijos“, „Metafizikos ir ezoterizmo apžvalga“ (1986), „Plunksnuota Saulė: Lygumų indėnai mene ir filosofijoje“ (1990), „Islamo samprata“ (1994).

*) Ananda Kumarasvamis (Ananda Kentish Muthu Coomaraswamy, 1877-1947) – tamilų mąstytojas, metafizikas, menotyrininkas, meno filosofas, tradicionalizmo krypties atstovas. Buvo Indijos nepriklausomybės judėjimo rėmėju, priklausė R. Tagorės rateliui. Aprašinėjo Pietų Azijos meno sroves, jų istoriją, interpretavo menines išraiškas, jų simboliką, kėlė meno, estetikos prasmės klausimus. Jis buvo smarkiai paveiktas Renė Genono filosofijos, gilinosi į antikos, indų, sufijų mąstytojų veikalus, aptarė metafizines idėjas.

Eurazijos pagrindai
Nuo nihilizmo į Kristų
Mėnulio dievinimo ištakos
Berdiajevo meilės filosofija
Vėlyvoji pagonybė: Makrobijus
Al-Kindis. Knyga apie penkias esmes
Apie erotinės literatūros naudą
Sofijalogas Sergejus Bulgakovas
Pranašas Mahometas ir islamo kiltis
Empirinis teorinio gamtos pažinimo pagrindimas
K. Jaspersas. Filosofinis gyvenimo būdas
Kūniškumo problema rusų filosofijoje
Žiūrovo nuostaba kūrinio suvokimui
R. Šteineris. Arimaniška apgaulė
A. Duginas. Hiperborėjos teorija
Viduramžių prabudimai: Katarai
Patarimai ieškančiam Dievo
Šv. meilės palaimintoji aistra
I. Slawinska. Erdvė ir laikas
E. Fromas. Menas mylėti
Endis Veiras. Kiaušinis
Filosofijos skyrius
Mitologijos skiltis
Vartiklis