Vedos, Rigveda

Vediškoji literatūra

Vediškąją literatūrą sudaro 4-ios Vedos: Rigveda, Jadžurveda, Samaveda ir Atharvaveda (taip pat skaitykite Senieji sanskrito raštai). Jos suskirstytos pagal tai, kas vyrauja: „Rigvedoje“ - samhitai, t.y. himnai dievams; „Jadžurvedoje“ - jadžus, magiškos formulės; „Atharvedoje“ - atharva maldos, burtai; „Samavedoje“ - sama, liturginės melodijos...

Galutinai neišsiaiškinta, kaip atsirado Vedos. Anot vienų, tai arijų aukštuomenės epas, sukurtas keliaujant ir protėvynės į Indiją, o pagal kitus tai tarsi „kelionės dienoraštis“, kuriame surašyta viskas, ką jie pakeliui išgirdo, - tik vėliau sunormintas, sutvarkytas. Neaišku, ir kada Vedos sukurtos, Vertinimai svyruoja nuo 2 iki 100 tūkst. m. pr.m.e.

Seniausia iš Vedų laikoma „Rigveda“, kurią sudaro 1028 himnai. Ji greičiausiai pradėta kurti ne Indijoje, ką byloja kitų kraštų šaltiniai, sukurti iki arijams pasirodant Indijoje – jie mini dievus Indrą,  Varuną, Suriją, Mitrą ir kt. Joje minimi įvykiai, šalys, papročiai ir apeigos, kurie nebūdingi arijams. Nemažai sąsajų su ir su „Avesta“.

Ir nors Vedos labai archajiškos, jų svarbos nereiktų sumenkinti. Tarkim, „Rigveda“ nėra viensluoksnė; dievai joje ne vien dievai, bet ir simboliai, jais pažymima struktūra, per juos išsakoma, ką žmogus mąsto apie pasaulio sąrangą, tvarką, perteikia jo žinias...

Skaitykite daugiau apie Rigvedą  >>>>  

Himnas Agniui (10.12)

Šiaudų valdovas, šių namų hotaras,
Abiem pasauliams ketinčs aukoti,
Teisios jėgos sūnus, laikąs botagą,
Toli paskleidęs šviesą tarsi Sūrjas.

Tavim, išminčiau, ištaria pats Djausas
Šventus žodžius ir auką atnašauja.
Esi trejur it plačiažingsnio pėdos,
Tad nuliejimą mūs priimti teikis.

Medienos viešpats - jo kaitra didžiausia
Rate ugniniam - kyla it botagas,
Jis lyg ristūnas, kurs gudrauti nemoka,
Jis, nemirtingas, augaluos gyvena.

Šlovinam Agnį kaip ristūną greitą,
Jis visažinis, medžrijys, jis - žirgas,
Laimintis turtą
, kaip Ušasės tėvas,
Nuo mūs aukų pritvinkęs tvirto geismo.

Spindesį skaistų žavimės išvydę,
Kai plūsta jis žeme, medžius aptašo,
Į priekį staigiai šoka it bėgikas
Ar kaip vagis, į dykvietę ištrūkęs.

Nuo piktžodysčių saugok mus, ristūne,
Užkurtas Agni, o ir kitos ugnys,
Duoki mums gausą ir nuvyk nelaimes.
Šimtą žiemų mes, šaunūs, tegyvensim!


Paaiškinimai:

1) hotaras - žynys, giedantis himnus, šaukiantis dievus į aukojimo apeigas.
2) Teisios jėgos sūnus - vienas iš Agnio, - ugnies, židinio, aukuro dievo, tarpininko tarp dievų ir žmonių, aukų nešėjo - epitetas. Agnis amžinas ir pats jauniausias.
3) plačiažingsnio pėdos - Dievas Višnus trim žingsniais aprėpė žemę, orą ir dangų ir, laimėjęs lažybas, atėmė visatą iš asurų valdovo Balo. Agnis esti visur ir taip pat jungia šias tris sritis.
4) žirgas, laimintis turtą - arijų švenčių metu buvo rengiamos ritualinės vežimų lenktynės, o jų nugalėtojus gausiai apdovanodavo.
5) Ušasės tėvas - Ušasė yra aušros deivė; jos tėvas Djausas (dangus). Nuo aukų Djausas pritvinksta geismo ir lieja savo sėklą - lietų.
Vyriausias dangaus dievas Djausas turi tą pačią šaknį kaip graikų Dzeusas - dangaus ir pasaulio valdovas. Arijų Djausas pitar - "Djausas tėvas" ir graikų Zeus pater - "Dzeusas tėvas" transformuojasi į lotynų Diespiter, Jupiter. Djausas šlovinamas keliuose pačiuose seniausiuose Rigvedo himnuose kartu su žemės deive Pritive. Djausas ir Pritivė - Dangus ir Žemė - traktuojami kaip visuotiniai gimdytojai, tėvai visa, kas gyva.
Bet jau Rigvede Djauso kultas blėsta ir jis užleidžia vietą griaustinio dievui Indrai (žr. "Himną Indrui"), kuris panašus ne tik į minėtą Dzeusą, bet ir slavų Peruną, lietuvių Perkūną ar skandinavų Torą.

Pereiti prie Himno Agniui pradžios

Šiame puslapyje toliau publikuojami nauji S.M. "Holy Vedas" vertimai - tai ankstesniojo "Rigvedos" puslapio tąsa.

Nenurimstanti gulbė (10.8.18)

Gyvenimas yra amžinas tiesos ieškojimas

Nenuilstanti gulbė - žmogaus siela - yra
begalinėje kelionėje, siekiant tiesos.

Tūkstančius metų ji skrenda ir skrenda
ištiesusi sparnus, su ryžtu pasiekti
neišmatuojamas dangaus aukštumas,
vis aukščiau ir aukščiau;

Nenurimstanti gulbė begalinėje kelionėje.

Jai skirti visi galingojo Dievo palaiminimai,
jos skvarbios akys aprėpia visą iš skrydžio
matomą visatą, tačiau ji nežino nei ramybės, nei
poilsio, tęsdama skrydį vis aukštyn ir aukštyn;

Nenurimstanti gulbė begalinėje kelionėje...

Komentaras:
brahma

Brahma vaizduojamas kaip keturveidis ryškiai raudonas gigantas. Jo aštuoniose rankose Vedai, skeptras, indas su Gangos vandeniu, aukų šaukštas, vėrinys, lankas ir padma - baltojo lotoso žiedas. Pasaulio sukūrėjo vahana - baltasparnė gulbė, čiuožianti pirmykščių vandenų niekieno netrikdomu paviršiumi.

gulbe Raita ant gulbės vaizduojama ir Brahmos žmona Sarasvati, o taip pat kartais ant gulbės sėdi ir pats Brahma. O persikūnijęs gulbe, Dzeusas sugundė žaviąją atėnietę Ledą.

Dabar pateikiami S.M. paruošti tekstai (ne vien 'Rigvedos') pagal:
The HOLY VEDAS: a golden treasury. Edited and prepared by P.S. Vidyalankar. Clarion Books, Delhi, 1984

Aukščiausias Valdovas yra pernelyg arti,
Kad būtų atsisakytas,
Pernelyg artimas, kad atkreiptų ypatingą dėmesį.
Pamatyk Gamtos grožį
Ir Viešpaties dieviškąją poeziją
Abu yra neyrantys ir nemirštantys.
(Atharva 10.8.3)

Kai Jis yra greta, Jis tavęs nepalieka;
Nors Jis yra greta, jo nematai.
Regėk Dievo Meną, Jo Poeziją,
Kuri niekad nemirs, niekad nepasens.
(Atharva. 10.8.32)
O, Aukščiausiasis Valdove,
Tu – visad esantis, visažinąs, visad palaimingas!
Mes apmąstome Tavo nuostabiausiąją šlovę.
Galingasai! Tu vadovauji ir įkvepi mūsų sąmonę
Kelyje į aukščiausiąjį dieviškumą!..
Tad, gal mes galėtume visad skirti
Teisybę nuo netiesos.
(Rig. 3.62.10)

Šventosios  VEDOS
(brangenybių  lobis)

Įžanga
Aušra įgyja savo spindulius iš už ten, kur teka Saulė.
Gimusi viršum šimto šlovės šviesračių palankioji Aušra
Žengia pirmyn savo kelyje įvairiomis kryptimis.
(Rig. 3.62.10)


Aukščiausioji Tikrovė ir juda, ir nejuda.
Ji yra toli ir Ji yra arti.
Ji yra mumyse
Ir viso šito išorėje.
(Jadžur. 22.5)

Pirmiausia gyvavo Auksinis Gemalas,
Visko, kas gimė, šaltinis.
Jis buvo ir yra vienintelis Būties Valdovas,
Palaikantis visa tai, kas egzistuoja tarp žemės ir dangaus.
Vien tik šiam Valdovui ir niekam kitam
Turėtume skirti savo prisirišimą ir pagarbą.
(Rig.10.121.1, Atharva.4.2.7)


O Žeme, mano motina, nukreipk mane laimingai
Į ramią vieningo sąskambio su Dangumi vietą,
O išminčiau, nukreipk mane į šlovę ir gerovę.
(Atharva. 12. Bhumi-Sukta.63)

O Žėrinti Saule, kosminio aukojimo vykdytoja,
Ar negalėtum pakviesta atvykti iškilmių vežimu,
Traukiamu dviejų, keturių, šešių, aštuonių ar dešimties žirgų.
Ar negalėtum atvykti priimti vertingas aukas,
ir nedegink mūsų kiek tik įmanoma.
(Rig. 2.18.4)


KŪRIMO himnai

Pradžioje buvo Auksinės Įsčios, Pradinės būties sėkla, Vienintelis visko, kas gimė, Valdovas. Jis laikė kartu dangų ir žemę. Tad, kokiam Dievui, kitokiam nei jis, galėtume pašvęsti savo gyvenimą ? (Atharva. 4.2.7) Visa ši Visata Yra patalpinta Visad Esančiame Ir Visagaliame Dievuje. Mes Jį regime įvairiausiose formose. Jis iškelia į šviesą Visus šiuos pasaulius. Jų yra vadinamas Begaliniu, Persmelkiančiuoju begalinę erdvę. (Atharva. 19.53.3) Palaimink, kad Saulė, Su erdviu spinduliavimu Kiltų dėl taikos. Ar negalėtų keturi horizonto ketvirčiai Būti palankūs taikai ir darnai. (Rig. 7.85.8) Jis, iš tikro, yra visa tai, Kas buvo ir kas bus, Jis yra Nemirtingumo Valdovas, Peržengiantis medžiaginės būties ribas. (Rig. 10.90.13

Garbinimas

Begalinės yra Tavo galios ir talpumas - traukti
Ir išsikrauti kaip vandenynai.
Tavo spinduliavimu Tu globoji visą kūrimą.
Kaip vandenynai, Tu surenki ir
Kaip Saulės spinduliai, Tu išsklaidai.
(Rig 1.8.7)

O Viešpatie, Tu suteiki tikram siekėjui
įgijimo džiaugsmus, laisvą nuo troškimų kūną,
švarų ir dorą protą bei aštrų ir aiškiai
išskiriantį intelektą.
(Sama 306)

Kreipimasis

Atsimink, kai uoliausias Dievo ieškotojas
Siekia galutinio išsivadavimo.
Jis kyla nuo vienos viršūnės link dar aukštesnės.
Viešpats tvirtai jį paremia kiekviename žingsnyje pirmyn.
Dievo mylintis rūpinimasis ir vadovavimas apšviečia jo kelią.
Jis apdovanojamas pranašiškais palaiminimais.
(Rig 1.10.2)

Dieviškas užtikrinimas

O Dieve, palaimink, kad mūsų proto ir kūno galios
veiktų kaip du vežimo ratai, kuris greitina mus
kelyje į tobulą užbaigtumą.
(Rigveda 1.3.2)

1997.08.25 papildymas
Visos būties galios padeda tiems, kas yra
įsitraukęs į gerų labdaringų darbų vykdymą.
(Rig 1.3.9)

Bekraštis yra šventųjų žodžių vandenynas,
Apšviečiantis Visatą Dieviškuoju regėjimu.
(Rig.1.3.12)

Dieviškas vadovavimas

Įkurdink save, Dieve, pačiame vidiniame mūsų
širdies rūmų kambaryje.
Tegul isšsisklaido blogų minčių dūmai.
Įgalink mus matyti Tavo nepriekaištingai švarų
dvasinį spinduliavimą.
(Rig 1.36.9)

O Aukščiausias Valdove, suteik mums dvasinę jėgą
ir švarumą
Kad galėtume niekad nebūti viliojami padaryti nuodėmę,
Ir būtume vadovaujami Tavo šviesos.
Padėk mums likti visą mūsų gyvenimą
Tvirtai suimtiems Tavo amžinybės rankų.
Ir užsidirbti teisę priimti žemiškus džiaugsmus.
(Rig 5.82.6)

Palaimink mus, kad išlaisvinti iš nuodėmės,
Mes stropiai tarnautume
Kaip pasišventę Tavo tarnai,
O Dieviškasis Palaiminimų Dalintojau,
O Įžvalgusis Viešpatie, suteik išmintį neišmintingajam,
Vadovauk Tavo garbintojui kelyje į gerovę.
(Rig 7.86.7)

Saulė, Dangus, Mėnulis, Žvaigždės juda dangiškoje darnoje,
Niekad nepažeisdami Dieviškų Galių taisyklių.
Tegul žmogus pasimoko šią pamoką iš Gamtos
Gyventi ramybėje (taikoje) ir darnoje
Nežiūrint, koks jis būtų stiprus ar koks išmintingas,
Gyventu Dangiškųjų Apmatų karalystėje.
(Rig 10.33.9)

O Visagali Dieve,
Vesk mūsų protą link skaistos (doros, veiksmingumo) kelio.
(Rig 10.20.1)

O Visagali Valdove, palaimink, kad mūsų kalba būtų
išraiškinga, gyva (energinga, stipri) ir be klaidų.
(Rig 10.98.3)

Pasidavimas

Dirbk ir gyvenk kaip atlikdamas auką,
kad pasiektum nemirtingą garbę ir pilną
pasitenkinimą gyvenus sėkmingą gyvenimą.
Atsimink, tu esi nemirtingumo vaikas
ir kad visas gyvenimas visgi yra aukojimas,
Niekad nepamiršk, kad gailestingumo gėlių
nektaro saldumas skirtas tiems, kas pasišvenčia,
kad paaukotas gyvenimas yra palankus gyvenimas.
Tegul skaisčiai šviečia dieviškos ugnies
šventoji liepsna tavo sieloje.
(Atharva 15.17.10)

Dieviškas teisingumas

Viešpaties akyse niekas nėra didelis,
niekas nėra mažas; visi yra panašūs;
Visiems skirta Dieviška meilė ir palaiminimas gerovei.
(Rig 5.60.5)

Papildomi S.M ruošti HOLY VEDAS tekstai (ne vien 'Rigvedos')
(publikuojami nuo 1996.09.01)

Šviesi aušra skelbia naują dieną.
Jos rožinės ietys atveria auksinius Saulės vartus
ir apšviečia veiklos kelią.
Pabusk, žmogau, nakties miegas ir tamsa jau baigėsi!
Argi negalėtų kiekviena aušra mus vesti
nuo vieno didelio laimėjimo prie kito
mūsų ilgoje gyvenimo kelionėje?
(Rigveda 1.113.16)

Įvairovėje matykite vienovę.
Pastebėkite vieną dievišką formą, pasirodančią daugybe pavidalų.
Neaprėpiamas Jos platumas, neprilygstama šlovė.
Visa nesuskaičiuojama daugybė žemių,
dangaus šviesulių ir planetų,
mums matomų ir nematomų, gyvuoja pagal Jos priesakus.
Uždegta įvairiose formose, amžinoji Liepsna yra viena;
Apšlakstanti pasaulį auksiniais aušros spinduliais;
Piešianti vakaro debesis besikeičiančiomis spalvomis Saulė yra viena.
(Rigveda 8.58.2)

Žvaigždės, Motinos Begalybės vaikai,
yra milžiniško dydžio, su niekuo nepalyginamos savuoju spindesiu
skleidžia šviesą lyg iš nesuskaičiuojamos daugybės akių.
Tiek iš toli, tiek iš arti nuo karališkųjų dangaus kūnų
jos atrodo tarsi stebėtų iš pačių savo gelmių
ir mūsų ydas, ir dorybes.
(Rigveda 2.27.3)

Mes naudojame jus, o vandenys,
Jūs gydote mūsų ligas, padarote mus laimingais;
Jūs atjauninate mūsų galias, įgalinate turėti palikuonių.
(Samaveda 1839)

Dievas palaimina: "Aš suteikiu žmogui 100 metų trukmės gyvenimą;
imkite šios dovanos derlių, išlaikydami savo kūną ir protą
sveikus, atitinkančius paskirčiai".
(Rigveda 10.18.4)

"O apšviestasis žmogau! Mano galios dėka
visi gyviai kvėpuoja, maitinasi, mato, girdi;
net jei jie nežino, jie gyvena mano Meilėje;
Aš esu juose, jie yra Manyje".
(Rigveda 10.125.4)

"Aš esu siaubas piktiems, nedoriems, nuodėmingiems,
kaip kad tigras avių pulkui;
jie apstulbinami mane matydami,
tarsi šunys, iš arti sutikę liūtą".
(Atharvaveda 4.36.6)

"Apšviestasis žmogau, čia aš padedu dangų ir žemę;
visus išminties ir galios gavimo centrus.
Tavo širdyje aš padedu dangiškuosius šviesulius.
Tu gali sukurti darną su viskuo ir pilnai gėrėtis gyvenimu".
(Yajurveda 7.5)

Mes išreiškiame pagarbą Aukščiausiajam valdovui,
kuris yra įsikūnijusi palaima, įsikūnijusi taika,
Pagarbą jam, kuris suteikia laimę ir ramybę,
kuris yra švelnus, amžinai švelnus.
(Yajurveda 16.41)

Dabar suprantu, kad yra visuotinė esybė, Visagalis Dievas,
kuris save apšviečia ir spindi kaip saulė.
Jis yra už visos tamsos;
tai supratęs, dabar nebijau net mirties.
Pareiškiu: tai yra kelias, vienintelis kelias į išsivadavimą,
gyvenimo tikslą, amžinąją palaimą.
(Yajurveda 31.18)

Niekada nėra sužlugdomas tas, kas yra apsaugotas
doro išmintingo prižiūrėtojo ir įstatymus teikiančio Visatos Valdovo.
(Rigveda 1.41.1)

Tas pradeda klestėti, ką dieviškos galios paima į savo rankas,
kurį jos gina nuo pikto. Toks įveikia visus trukdymus.
(Rigveda 1.41.2)

Jam, Aukščiausiajam Valdovui išreikšk savo pagarbą;
jam, kuris valdo praeitį ir ateitį,
  kuris vadovauja visai kūrinijai, yra Žemės ir Kosmoso valdovas,
  kuris nepasiekiamas Laikui ir Mirčiai, yra nekintanti tikra palaima.
(Atharvaveda 10.8.1)

Aš, pasišventėlis, stoviu vidur gilių vandenų,
Tačiau esu ištroškęs.
O, Palaimingasis Valdove, būk maloningas,
numalšink mano troškulį, palaimink su džiaugsmu ir pasitenkinimu.
(Rigveda 7.89.4)

O išmintingasis visaregi Dieve,
Nukreipk nežinantįjį garbintoją,
Ir padėk jam sugrįžti prie veiksmų, kurie jį pataisys.
Susidūrus priešybėms, visada Tu apsaugoji -
tuos, kurie yra silpni, bet žengia tiesos kelių,
prieš tuos, kurie yra stiprūs, bet metasi į blogio kelią.
(Rigveda 1.31.6)

Su didžia pagarba skelbiu tiesą:
visa gyvuoja su Tavo palaiminimu.
Tu esi visos šios Visatos, visų turtų Danguje ir Žemėje Didysis Meistras.
(Rigveda 4.5.11)

O Dieviškasis Kūrėjau, iš tikrųjų, pirmiausia
Tu suteikei nemirtingumą aukštai pakeltam žmogui,
skyrusiam savo gyvenimą mokymuisi ir pasišventimui;
Po to Tu jį pilnai pridengei Savo apsauga
ir nuolat apipili Savo palaiminimais.
(Rigveda 4.54.2)

Niekas niekada negali sukliudyti ar pakreipti Tave iš Tavojo kelio.
O viso Pasaulio Laikytojau,
Tavo prisilietimas toli matomas virš Žemės platybių ir Dangaus erdvių.
(Rigveda 4.54.4)

Apdovanok begaliniu džiaugsmu ir mieliausiais lobiais tą,
kuris savo turtus paslaugiai skiria kitiems.
(Rigveda 6.16.33)

Palaimink, kad mūsų suklestėjimas vestų į taiką,
  visuomenės tvarka vestų į darną,
  proto darbai teiktų kilnumo.
Mūsų turtų paskirtis yra darna,
  įvairuojanti visoje gamtoje ir visuomenėje.
Ar negalėtų visokios įstatymų ir tvarkos sistemos
  teikti pilnutinę taiką, pažangą, gerovę?
(Rigveda 7.35.2)

Argi negalėtų mūsų mintys ir veiksmai
padidinti mūsų laimingumą?
(Rigveda 7.35.12)

O Aukščiausiasis Valdove, suteik dieviškąjį regėjimą,
kuriuo naudojosi apšviestieji, aiškiai suvokusieji praeities išminčiai.
(Yajurveda 32.14)

Nekankink mūsų, o Galios Valdove,
darydamas mus nežinojimo aukomis, paversdamas mus bailiais.
Nepasmerk mūsų niekingam nuolankumui,
nežaboto priekabių ieškojimo troškimui.
(Rigveda 3.16.5)

Aukščiausiasis Valdovas ateina į pagalbą visiems jų kovoje,
kai švysčiojančios aistrų strėlės svaidomos visur aplink.
Ateik su savo galinga apsauga, o Valdove, Tavosios malonės dėka
paversk mus triumfuojančiais mūsų vidiniuose prieštaravimuose.
(Rigveda 4.41.11)

Naujesnis 1997.08.25 vertimas
Du paukščiai, glaudžiai susieti ir artimi draugai,
Tupi tame pačiame medyje.
Vienas iš jų (žemesnioji siela)
skanauja jo vaisius;
Kitas (Aukščiausiasis Valdovas)
tviskančiai šviečia neskanaudamas.
(Rig.1.164.20)

Gyvenk suderintai su visuotine siela;
Tegul tai būna galutinis tavo puoselėjamas troškimas,
Tegul tai būna paskutinė malda.
Nusimesk savo atskirą ego ir įsiliek į visuotinę būtį;
Tegul nebelieka jokio atstumo, jokio skirtingumo.
Kiekviena žmogaus kūno dalelė yra visuotinės būties simbolis;
Kūrinys yra Kūrėjo atvaizdas;
Vienybės patyrimas yra pilnasis žmogaus siekių patenkinimas.
(Rigveda 3.44.23)

Ei, apšviestasis žmogau,
Pakilk dar kartą
Kritęs ir suiręs, užimąs žemą padėtį ir apleistas.
Ei, šviesusis žmogau,
Pakelk tą, kuris padarė nuodėmę,
Padėk jam pradėti gyvenimą iš naujo.
(Rigveda 10.137.1)

Protas ir tikėjimas yra du tarpusavyje priklausomi irklai,
kurie saugiai perneša išmintingąjį
Per audringą gyvenimo vandenyną,
kuriame kvailieji, deja, paskandinami kelionės viduryje.
(Samaveda 782)

Atlik savo pareigas, o visa kita palik Dievui,
ir giliai tikėk Jo teisingumu.
(Rigveda 8.16.11)

Mandana Mišra
Rigvedos himnai
Patandžali joga
Kelias link vedantos
Senieji sankskrito raštai
Avesta. Vendidado knyga
Skaičių simbolika Vedose
Sama: kvėpavimo ritmas Vedose
Džainizmo filosofinės prielaidos
Kaip suprantu indų filosofiją?
Astrologija ir visuomenė
Ramanudža ir jo požiūris
Beždiondievis Hanumanas
Bhagavat-gita
Mohendžo-daro
Bhadža govindam
Mitologijos skiltis
Vartiklis