Bendravimo su kompiuteriu pagrindø þinynas,

kurá iðleido tarptautiniø kompiuteriø ryðiø institutas


Ðis vadovas yra skiriamas plaèiø paþiûrø suaugusiems, norintiems artimiau paþinti ir intymiau bendrauti su kompiuteriu, kuris padabintas "Unix" sistemos auskarais. Taèiau bûkite atsargûs ir nepulkite á jo glëbá be atvangos. Pradëkite nuo paprastesniø ryðiø ir pamaþu juos tobulinkite - aistros perteklius gali sugadinti ne tik operatoriø, bet ir monitoriø.

PRADÞIA

LOGON - Kaip ir visuose santykiuose, jums teks priartëti prie terminalo ir pabandyti uþmegzti pokalbá. Yra net sukurtas specialus kompiuterinis terminas - lietimasis ("logging on"). Tai labai atsakingas momentas. Aiðkiai ir be klaidø iðtarkite savo vardà.

Ir jei kompiuteris atsiðaukia á parodytà dëmesá ("labas, o koks Jûsø Zodiako þenklas?" - O jis pats sau màsto, "Gerai jau, gerai, tik pasiþiûresiu kà rodo mano "/etc/passwd" þvaigþdës"). Mat jis nenori prasidëti su visokiais svieto perëjûnais. Be to reikia apsispræsti iki kokios ribos galima vystyti santykius, - kà leisti, o kà drausti. Jei Jûsø burtaþodþiai atitiko þvaigþdes, gaunate teisæ liesti kompiuterá ir galite bandyti prasiverþti pro kitas uþtvaras.

KRAITIS

Mirtingas vartotojas gali naudotis gausiomis kompiuterio þiniomis. Norëdamas suþinoti, kokià santykiø formà renkasi vertotojas, kompiuteris iðveda ðvelnø '$' pakvietimà, kuris leidþia terminalo vartotojui surinkti pageidavimà, kuris áðvirkðèiamas paspaudus áëjimo (Enter) klaviðà.

Be to, kur bebûtumët, paskui Jus seka kraièio dëþë. Joje sudëta pergamentai apie Jûsø paskutinius teisëtus ir neteisëtus ryðius. Á jà sumetamas Jums skirtas paðtas ir paskutinës naujienos. Niekur nepasislëpsi ir nepasiðakosi!

PROGRAMOS

Ach! Tai nuostabus pasaulis! Dauguma programø nori, kad vartotojai nieko neveiktø, o tik ávedinëtø daugybæ informacijos. Taèiau joms svarbu, kad vartotojas neávedinëtø klaidingø duomenø. Netikëtai sau galite aptikti, kad ið naujo ávedinëjate tà paèià informacijà, - taip uþtikrinamas santykiø patikimumas. Kartais turite pasirinkimo laisvæ spausti _bet kurá_ klaviðà. Rinkti duomenis galite bet kokiu greièiu, bet niekad ið to nespræskite apie savo partnerio jausmus.

Automatizacija ir ðiuoilaikinë technologija yra prieinama visiems partneriams ðioje daugiavartotojiðkoje terpëje. Kaip puiku keliems vienu metu veikti negaunant nieko (ne tik kulkos, tame tarpe).

PATYRIMAS

Sistema atsilieps á maþiausià vartotojo paþangà. Pietûs, ðokiai ir ðou nëra bûtini. Jums leidþiama per dienà turëti net kelis susitikimus. Ir darbas ne taip lëtai einasi. Jûsø pirðtai nustoja prakaituoti.

PABAIGA

Iðkvietus savo mëgstamiausià programà ir patyrus visas dieviðkos malonës formas, kurias suteikia sistema, ateina laikas iðsiskirti. Ðis ryðiø etapas yra pilnai automatizuotas, kad vartotojai patirtø visiðkà aistros patenkinimà. Sistema visada pasiruoðusi nutraukti bet kokius ryðius, kada tik vartotojas panorës. Neverta gaiðti laiko! Iðeik, jei nepatinka saugus malonumas. Vienas dalykëlis neramina,- kompiuteris iðkart kvieèia tave kitam seansui!

PASEKMËS

Kaip ir asmeniniuose santykiuose, egzistuoja tam tikra atsakomybë ir galimos pasekmës. Privataus gyvenimo daugiavartojiðkame pasaulyje neegzistuoja. Yra daug bûdø suþinoti, kà vartotojas daro arba yra pridirbæs. PID gali gimdyti procesus vaikams, kurie iðleidþia PPID ir taip toliau. Vaikø gimdymas gali bûti atsitiktinai sutrikdytas. Kartais tokiø ávykiø prieþasties negalima paaiðkinti, ir Jums belieka þavëtis atminties dampu viduryje katalogo. Aèiû Dievui, kad dampas dar nedvokia. Pertraukimai ir procesø abortai nesulaukia pritarimo realiame pasaulyje. Taèiau kompiuteris nëra jautrus jiems. Kartais yra tiesiog naudinga apmaþinti procesø kieká.

APIE KELIS VARTOTOJUS VIENU METU

Kompiuteris yra nepastoviausias tarp visø partneriø. Operatoriams, pasiþymëjusiems su pastoviu partneriu, "Unix" kompiuteris duoda daugiau variantø. Jis vienu metu gali bendrauti su daugeliu skirtingø vartotojø. Ir net su tuo paèiu prie skirtingø terminalø. Þmonijos atsilikimas yra akivaizdus. Turëti kelis ryðius yra problema vartotojams, bet nieko nereiðkia kompiuteriui. Be to, kompiuteris niekad nepavargsta, ko nepasakysi net apie ypaè aistringus vartotojus. Valanda po valandos, diena po dienos kompiuteris praðys prisijungti ("login").

PROGRAMUOTOJAI

Yra elitinë programuotojø kasta. Jiems leista uþmegsti tokius artimus santykius, kokius tik leidþia techninës galimybës. Ði kasta iðlsikoma, kad palaikytø sistemos potencines galimybes ir neleistø nukristi aistros karðèiui. Ne daug þinoma, kà jie veikia, bet intensyvûs tyrinëjimai baigia atskleisti, kaip jø grupuotës atlieka darbà galingo kompiuterio viduje. Reikia pastebëti, kad paprastieems vartotojams reikia bûti labai atsargiems, uþmezgant santykius su programuotojais.

SÀVOKOS


DOWN - "Nulûþti".

Kartais, paèiø santykiø ákarðtyje, kompiuteris nutaria tapti "ðaltas" ir atsisako bet kokiø judesiø. Rai gali suardyti visus operatoriø këslus. Kai kurie ið jø gali patirti net traumas. Tokiø kompiuterio veiksmø prieþastis dar nëra iki galo iðaiðkinta.

COLD START - "Ðalta pradþia".

Tai procedûra "suþadinimui", kurià naudoja programuotojai, kai sistema "nulûþta". Atrodo, kad tai vienintelis bûdas, priverèiantis pabusti sistemà ir vël pradëti bendrauti su paprastais vartotojais.

WARM START - "Ðilta pradþia".

Ðis boso þaidimas su kompiuteriu ávyksta, kai sistema "nulûþta" dël slaptø boso santykiø su kompiuteriu. Niekas neþino, kodël ði ypaè elitinë grupë periodiðkai praktikuoja tokius veiksmus. Kai kurios teorijos sako, kad tai yra bûdas kaip programuotojams atsikratyti pernelyg susikaupusios energijos kitø vartotojø sàskaita.

BACKUP - "atsargos".

Jas kaupia taip pat programuotojai tam tikrais laiko intervalais. Tai savotiðkos "uþpakalinës durys". Ðiø veiksmø prieþastis irgi neþinoma, bet kartais, kai sistema "nulûþta", ji nesugeba atsistatyti, jeigu kaþkuris programuotojas laiku ko nors neiðsaugojo.

RUNNING-A-TAPE - "tempti juostà".

Tai iðkrypæ programuotojø arba boso veiksmai, vartotojams - elektroninës vergijos forma. Manoma, kad sistema nuo tokiø veiksmø patiria pilnà pasitenkinimà. Mums sakë, kad tai daroma su kompiuterio atmintimi ir todël tai yra labai svarbu. Ðiø veiksmø kompiuteris niekad neuþmirðta iki tol, kol jie nëra iðvalomi. Tai programuotojams gali sukelti tikrà malonumà.

WARM DUMP - "ðiltas prakaitas".

Maþai þinoma apie ðá paslaptingà reiðkiná. Kompiuteriø ryðiø mokslininkø teorijos yra tokios keistos ir prieðtaringos, nes jiems daþniausiai vadovauja vyriausybinës agentûros. Iðmetus kaþkà, vadinamà "ðerdimi" ("cores"), iðkart skambinama tyrinëtojams.

MODEMS - "vertikliai".

Tai áranga, leidþianti teisëtiems ir neteisëtiems vartotojams per atstumà paleistuvauti su kompiuteriu, jeigu tik sistema nëra patikimai apsaugota.


Ugná þodynui ápûtë Dþei LIUJI ir Pytis RURKË. Á juos þvelgdamas suraðë LEO


Ankstesnis Juozo fragmentas
ir dar vienas Apie muitininkus
. O apie rinkimus - angliškai

Ir kaip jis keliasi

Linksmi nutikimai mokslininkams
Juodieji anekdotai
Nesąmonienos III dalis.

Liūdna pasaka apie Unix bei
Ką platina mašalai? bei
Žvaigždžių trekas: Kas būtų skrendant su Windows'95