Kas buvo Sodininkas?

Rekomenduojami papildomi puslapiai:
Biblijos Pradžios knyga ir paaiškinimai jai
Kitokia žmogaus tvėrimo interpretacija šumerų kontekste
Enuma Eliš, Babilono pasaulio sutvėrimo epas
Slėpiningieji Edeno sodai

Taikdarys atgavo Gyvenimo raktą (iš Gyvenimo medžio šakos padarytą stebuklų darymo priemonę), kurį naudojo sielų perkėlimui į kitus matavimus. Jį visada lydėjo žmona, užrašiusi svarbiausiąjį Dievo žodį ant Gyvenimo medžio (tas žodis sustiprindavo Rakto veikimą). Taipogi ji nešiojo paslaptingą „ąsotį“ su nepaprastai stipriu kosmoso eleksyru [šumerai iš ąsočio besiliejantį vandenį laikė derlingumo ženklu, o egiptiečių Izidė ant kaklo nešiojo „Ma ženklą“ - ąsočio formos amuletą simbolizuojantį jos gyvojo vandens versmes].

Naujojo testamento visose 4-se evangelijose yra pasakojimas apie Mariją Magdalietę, kuri irgi buvo „ąsočio nešiotoja“. Ji buvo viena Jėzaus įkvėpėjų ir draugų. Tame Ąsotyje, „šviesos arba gyvenimo inde“, ji laikė aliejų (padarytą iš medžio Indijoje) patepimui. Šiuo retu aliejumi Marija patepė Jėzui galvą [pas egiptiečius, šumerus, babiloniečius ir kanaaniečius karalių galvas aliejumi patepdavo įpėdinė arba vyriausioji žynė, atstovaujanti Inaną (Izidę), dangaus karalienę]. Ir nors Jėzus draugė mokiniams kalbėti apie jį, kaip Mesija, tačiau ragino skleisti tą pasakojimą apie moterį su ąsočiui - „Jos priminimui“.

Kai Jėzus buvo Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus kvapiojo aliejaus indu ir Jam sėdinčiam prie stalo išpylė ant galvos (Mt 26,6-7).

Jėzus Mariją Magdalietę pagydė nuo 7-ių demonų (Lk 8:2; Mk 16:9), o gnostikų "eretiškuose raštuose (skaitykite puslapį apie "kitokią" gnostikų Ievą) Jėzus turėjo 12 apaštalių, kurių viršiausia buvo Marija Magdalietė. Tai "užveda mintį" apie sąryšį su 7-is Plejadėmis (žvaigždėmis Tauro žvaigždyne), kurios Egipte buvo vartai į dangų (apie Plejades ir Egiptą skaitykite šiame puslapyje).

Jono evangelijoje pirmas žmogus sutikęs Jėzų po prisikėlimo buvo Marija Magdalietė atėjusi prie jau tuščio Jėzaus kapo Velykų rytą (ji ir buvo prieš tai atradusi, kad kapas yra tuščias ir apie tai pranešusi Simonui Petrui ir dar vienam mokiniui).

Čia Evangelija subtiliai nurodo, kad joks vyras negalėjo paskelbti žinios apie Jėzaus prisikėlimą - tik žynės, ritualų vykdytojos. Velykos, pirmas sekmadienis po pirmosios pilnaties po pavasario ekvinokcijos buvo deivės "nėščios" Eostrės (šiaurinis Astartės arba Inanos/Izidės vardas) šventė. Inanos žynės ritualais atgaivindavo nuolat mirštantį dievą.

Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Jėzus jai tarė: "Moterie, ko verki? Ko ieškai?" Ji, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: "Gerbiamasis, jei tamsta Jį išnešei, pasakyk man, kur Jį padėjai. Aš Jį pasiimsiu". Jėzus jai sako: "Marija!" Ji atsigręžė ir sušuko: "Rabuni!" (Tai reiškia: "Mokytojau"). Jėzus jai tarė: "Neliesk manęs! Aš dar neįžengiau pas savo Tėvą..." (Jn 20:14-17)

Keistas epizodas... Marija iš arti neatpažįsta savo artimo draugo su kuriuo praleido daug laiko. Vieni sako, kad taip nutiko, nes jos akys buvo užverktos, o kiti, kad dar buvo tamsu ar kad Jėzus dėvėjo kitus drabužius. Dar kiti, kad jo veidas buvo pasikeitęs. Yra sakančių, kad jis buvo kažkokioje eterinėje būsenoje (galbūt, šviesos), kas tikėtina, nes jo nebuvo galima liesti.

Ne vienas tų aiškinimų neįtikina ir sukelia papildomų klausimų. Kodėl Jėzus apsireiškia kaip Sodininkas? Simboliais NT be reikalo nesimėtoma. Paaiškinimas gali būti labai paprastas: Jėzus nebuvo Sodininkas! Ten buvo kitas asmuo, o ne Jėzus. Toks asmuo, kuris galėjo sukelti Marijai pagarbą.

Tikėtina, kad Jėzus buvo šalia dar iškilesnės asmenybės. Tai Sodininkas, kuris dabar užmirštas. Ar ne apie jį kalbėjo Jėzus:
Vienas žmogus pasodino vynuogyną, išnuomojo jį vynininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. (Lk 20:9)

Sodininką galima tapatinti su Žaliuoju žmogeliuku, miškų ir sodų prižiūrėtoju, jų derliaus valdytoju, tapatinamam su augmenija. Graikai jį laikė esant nežemiškos kilmės nemirtinguoju Hiperborėjos (graikiškojo dangaus) valdovu. Graikai (kaip ir majai) pagrindinę dangaus (Hiperborijos) vietą vadino "tula" [sanskrito kalba tai reiškia "pusiausvyra", o majų šaknis "tul" reiškai "tai, kas suriša"]. Ir kiekvienąkart tulas tveriant žemėje atsiranda ir už jas atsakingas Taikdarys, atnešantis mokymus žmonėms [periodiškai iš tulos "išsiveržia" laiko viešpačiai, pradedantys naują ciklą - atkeliavę į Žemę jie kuria žemiškąsias Tulas, kuriuose moko žmoniją. Dabar tai turi įvykti 2012-ais!]. Budistai „tulku“ vadina būtybes, pabėgusias iš žemiškųjų įsikūnijimo rato („ku“ šiame žodyje reiškia šviesą arba Dievą).

Mistinėje Islamo sufizmo šakoje garbinamas Turkestano „puoduko nešiotojas“, Šventasis vandens (išminties simbolis) globėjas, Khidr (arba Khizr) Rumi, kurio vardas (Khizr) siejamas su Biblijos pranašu Eliju ir reiškia „amžinai žalias“ (o pagal Jėzų Jonas Krikštytojas buvo Elijo reinkarnacija, - tai gal ir Khizr?) Tai gal Jonas Krikštytojas ir buvo tas Sodininkas, kuris pasirodė Velykų pirmą dieną?

Jonas krikštytojas yra labai paslaptingas asmuo.

1 Kor 15,47 Pirmasis žmogus - iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus - Viešpats iš dangaus.
Mt 11:10 Aš siunčiu pirma Tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties prieš Tave kelią

Jis pristatomas kaip Jėzaus atėjimo skelbėjas, tačiau Jėzaus mokiniai ir pats Jėzus jį vertina kitaip (prilygstantį Jėzui arba net viršesnį - „tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją“, Mt 11:11).

Korane rašoma, kad netrukus po gimimo Jonas buvo paslaptingai perkeltas į vietovę vadinamą Parvanu (Baltasis kalnas). Jo motina nematė iki sukankant 22 m., kai jis atskriejo ant „didingo debesies“ (NSO?) ir nulipo prie Jeruzalės [baltas kalnas yra Švarus kalnas, o tai majų Tula]. Ir Jonas buvo laikomas Mesijumi, o Jėzus - jo [Jono] inkarnacija.

Rekomenduojami papildomi puslapiai:
Pradžios knygos tekstas ir paaiškinimai
Vaivorykštės mitai visame pasaulyje
Enuma Eliš, Babilono pasaulio sutvėrimo epas


Monoteizmas
Kur išėjo hetitai?
4-ojo etapo evoliucija
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Musulmonų-krikščionių dialogas
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Uždrausta žmogaus kilmės istorija
Išsilaisvinti iš nuodėmės nusidedant?
Filonas Aleksandrietis. Apie milžinus
Pirmosios nuodėmės ir mesijo klausimas
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Zep Tepi - pirmasis laikas
Biblijos dievybės: Abadonas
Tikroji išvarymo priežastis
Budizmas ir nemirtingumas
Evoliucija pagal teosofiją
Astrologija ir visuomenė
Kalėdų giesmių istorija
Kaip jie mus darė
Religiniai ištvirkavimai
Elohimų alchemija
Susanos istorija
Atlantidos skyrius
Mitologijos skiltis
Religijos skyrius
Vartiklis