Candle with rose  

Džirolamas Savonarola -
eretikas iš San-Marko, 6 dalis
(skaitykite pradžią)

    Candle with rose

Iš paskutinio Savonarolos pamokslo “Girkite Dievą”

“Kad dingtų Florencijos ar kitų miestų žmonių ydos ir daugėtų dorybės, aš noriu pamokslauti paprastai, tačiau ką darysiu, kai teks pamokslauti apie Florencijos valdymo reikalus? Tada Viešpats pasakė: “Pamokslas, apie kurį kalbi, liečia dvasinius dalykus. Bet, rūpinantis dvasia, reikia įtvirtinti dar ir visa tai, kas tą dvasią išsaugo ir palaiko. Lygiai taip pat ir norint įkurti dvasinį miestą, kuriame žmonės gyventų teisiai, reikia padėti tokį pamatą, kuris palaikytų dvasią ir malonę, kad pikti žmonės negalėtų jų sunaikinti. Jei nori, kad Florencija klestėtų, reikia sukurti tokius jos valdymo principus, kad jie išsaugotų tą malonę”. Tada atsakiau Viešpačiui: “Aš netinkamas įrankis tokiam tikslui įvykdyti.

Džirolamas Savonarola

Norėčiau, Viešpatie, kad Tu tam išrinktum kitą, tinkamesnį ir geresnį nei aš įrankį”. Jis atsakė: “Argi tu nežinai, kad Dievas išsirenka šio pasaulio silpnuosius, kad sugėdintų išminčius? Negi tu nori, kad garbė atitektų įrankiui, o ne Dievui? Tu būsi paprastas įrankis, o Aš būsiu meistras, kuris pastatys pastatą. Man visiškai nesvarbu, koks bus įrankis—garbingas ar negarbingas. Veiksiu Aš, o ne įrankis. Nenoriu, kad įrankis galėtų didžiuotis: ‘Aš tai padariau, aš tai pasakiau’”.Tų žodžių įtikintas atsakiau: “Viešpatie, štai aš pasirengęs įvykdyti Tavo valią. Tačiau, jeigu Tu leisi, norėčiau sužinoti, koks atlygis už tai manęs laukia ateinančiame gyvenime”. Viešpats tarė: “Tas atlygis toks didelis, kad nei žmogaus akis, nei ausis, nei širdis negali to čia pamatyti, išgirsti ar suprasti”. Aš dar pridūriau: “O kas bus už tai žemiškame gyvenime?” Viešpats pasakė: “Vergas nedidesnis už savo šeimininką. Tu sakei, kad po mano pamokslų žydų tautai ji mane nukryžiavo. Su tavimi atsitiks tas pats”.

Dabar tu išgirdai, Florencija, jog aš matau ir suvokiu tą padėtį, kurioje esu. Ir tu, kuris nori tapti pamokslininku, išmok, ką reiškia išplaukti į atvirą jūrą. Joje tu turėsi plaukioti taip, kaip patiks Viešpačiui ir valties šeimininkui. Būk nuolankus ir viską patikėk Dievo valiai. Dievas ves tave ir niekas negalės pakenkti tau tol, kol Jis neleis. Būk patenkintas, paklusdamas Jo valiai. <…>

Iš savo gailestingumo į mūsų širdis Dievas įdėjo šviesą, kurios dėka galime matyti ir būti užtikrinti Evangelijos tiesa,—ji mums nekelia jokių abejonių. Žinome, kad Kristus yra tikras Dievas ir kad Jis paruošė amžiną šlovę visiems, kas iš tikrųjų Jį myli. Ir atvirkščiai, pragaras paruoštas tiems, kas piktai gyvena, šiame gyvenime elgiasi ne pagal Jo įstatymą. Žinome, kad čia negyvensime amžinai, jog teks mirti ir pereiti į kitą gyvenimą. Kadangi mes aiškiai matome ir visa tai žinome, todėl visomis jėgomis, uoliai bandome įtikinti jus bijoti Dievo, mylėti Jį, kad galėtumėte būti Jo išrinktieji ir ragauti tą amžiną šlovę, kurią Jis paruošė Jį mylintiems.<…>

Dievas baudžia už nuodėmes, nes Jis yra gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Todėl maldauju jus: artinkitės prie Kristaus ir Jo įstatymo, už kurį geresnio niekada nebuvo. Kuo arčiau koks nors daiktas priartėja prie savo pirminės priežasties, kuri yra tobula, tuo labiau ir jis tobulėja. Dar nebuvo pasaulyje geresnių žmonių, nei tie, kurie sekdavo Kristų. Tai akivaizdu tiek praeity, tiek ir šiandien. O jei Kristus nebuvo Dievas, tai, vadinasi, niekas kitas Juo nebuvo, nes iš nieko kito neplaukia tiek gėrio, kiek iš Kristaus.<…>

Iki šiol Dievas siuntė nusivylimus daugiau vargšams nei turtingiesiems,—tam, kad vargšai atgailautų, o turtingieji būtų jiems gailestingi ir atsakytų į jų poreikius. O jūs, turtingieji, darote atvirkščiai, nes, naudodamiesi Dievo gailestingumu, elgiatės su vargšais išdidžiai ir žiauriai.<…>

Mes tvirtai žinome, kad yra kitas gyvenimas, ir esame įsitikinę, jog čia viskas pavirs į nieką. Todėl ir mąstome apie mūsų sielų išgelbėjimą. Blogiems žmonėms paruoštas kalavijas. Bus geriau, jei apsivalysite atgailaudami ir išpažindami nuodėmes, pagarbinsite Dievą ir padėkosite už visas Jo geradarystes, dovanotas jums. Nes jei jūsų gyvenimas nepasikeis, tai bus jūsų paskutinė mirtis. Gerai apmąstykite mano žodžius. Pakeiskite gyvenimą ir papročius; tai derėtų pradėti nuo Dievo baimės.

O, Florencija, bijau ir abejoju dėl tavęs, kad dėl didžio tavo nedėkingumo neištiktų tavęs pražūtis. Aš kviečiau tave viską daryti bendram miesto labui. Jūs turite siekti bendros gerovės labiau nei asmeninės, bet atrodo, kad elgiatės priešingai: kiekvienas žiūri savo interesų, siekia savo naudos, todėl ir jūsų meilė nevieninga. Sujunkite savo skirtingus siekius, kad vieninga meilė būtų nukreipta bendram tikslui, o ne asmeniniam. Tarnauk ne sau, o visiems, priklausantiems bendruomenei. Kas neieško kitų gerovės, tas nėra tikras krikščionis, nes nesupranta savo paskirties. Jei tavo tikslas tik tu ir tavo interesai, tai rodo, jog neturi blaivaus proto. Jei šio pasaulio išminčių paklausi, kokia jų gyvenimo paskirtis, greičiausiai jie nesugebės atsakyti. Jie mato savo paskirtį pasaulietiškuose dalykuose. Kokie vargšai! Mūsų tikslas yra Dievas. Jo ieškokite, o ne šio pasaulio. Juk šis pasaulis sukurtas Dievui. <…>

Jei žinotum, kad tavo tikslas yra Dievas, neieškotum to, ko ieškai,—pasaulietinių dalykų. Man atrodo, jog daugelis net nebegalvojo apie krikščionybės tikslus ir deda visas pastangas, kad tik gautų viską, ką tik įmanoma, iš pasaulio, o ne iš Dievo. Jei aš jums pasakyčiau, kad turiu du milijonus dukatų ir noriu juos išdalinti, jūs iškart atbėgtumėte. Bet kai siūlau amžinąjį gyvenimą ir nurodau kelią, kuriuo galite jį pasiekti,—gyvenimą, kuris vertingesnis už visą pasaulio auksą,—akivaizdu, jog kiekvienas iš jūsų miega ir nesupranta, apie ką mes kalbame. <…>

Sakiau tai anksčiau ir vėl kartoju: nepraliekite kraujo. Jei Dievas tau atleido, tai ir tu atleisk kitiems. Šiuo metu, kai Kristus atėjo išgydyti Florenciją, tu siek būti gailestingas artimui. Kas nori bausti kitus, pats turi būti nepeiktinas. Pasiknaisiok savo sąžinėje ir pamatysi, ar turi bausti kitus, ar derėtų nubausti tave patį. Siek taikos. Kai tikrai gyvensi taikoje, nebijosi, jei net visas pasaulis atsisuktų prieš tave. Pažvelk į pirmųjų amžių bažnyčią: nors visas pasaulis buvo priešiškas jai, tačiau dėl to, kad buvo vieninga, ji ėjo vis pirmyn ir pirmyn. Ji visada likdavo nugalėtoja, kol buvo gailestinga, vieninga ir įsikvėpusi. Todėl sakau jums: siekite taikos ir vienybės, o tuomet nebebus ko bijoti.<…>

Tikiu, kad Dievas nori pastatyti čia šventą Jeruzalę. Florencija gali būti arba Jeruzalė, arba Babilonas. <…>

Florencija, aš įvykdžiau tai, kas man buvo patikėta. Daryti kažką kita nebenoriu. Jei pavyko įtikinti ir nukreipti tave, užtenka, kad paskelbiau tai, ką Dievas man atvėrė. Iš manęs daugiau nieko nelaukite, nebent maldų. <…> Jei neįvykdysi Dievo valios, tu pakenksi pati sau. O aš pasitrauksiu ten, kur man bus ramiau. Bet jei tu įvykdysi Dievo valią, aš tau dar kartą sakau ir kartoju, kad Florencijos miestas bus turtingiausias, galingiausias ir šlovingiausias. Turėtum patikėti manimi, juo labiau, kad matei, kaip visos mano pranašystės apie tavęs laukiančius įvykius išsipildė. Ir dar daugiau tau pasakysiu: jei tik panorėsi, būsi šviesa visai Italijai. Taigi būk drąsi ir vykdyk Dievo valią. Tegu krikščionys pabunda, te pirmiausia atsižada beprasmio gyvenimo ir nusižemina prieš Dievą. Siekite tikro gyvenimo ir tikrų darbų iš meilės Kristui, mūsų Atpirkėjui ir mūsų Vilčiai, kuri gyvena ir karaliauja per amžių amžius. Amen”.

Literatūra:

  1. H. Bauer, Feuer in Florenz. Triumph und Tragodie des Dominikanermonchs Girolamo Savonarola. Leipzig, 1976.
  2. R. Erlanger, The Unarmed Prophet: Savonarola in Florence.1988.
  3. A. Hohl, Heretycy. Panorama dziejow mysli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrzescijantwie. Gdynia, 1997.
  4. A. Ostrowski, Savonarola. Warszawa, 1976.
  5. L. Polizzotto, The Elect Nation: The Savonarolan Movement in Florence. 1494-1545. Oxford, 1994.
  6. R. Ridolfi, The Life of Girolamo Savonarola. 1976.
  7. R. Roeder, Savonarola. Eine Untersuchung über das Gewissen. Wien, 1936.

Džirolamas Savonarola— eretikas iš San-Marko, 1 dalis)
Džonas Veslis ir XVIII a. prabudimas Anglijoje
Abelaras. Prieštaravimas neišmanančiam dialektikos
Kristaus dieviškumo pagrindimas šv.Jono rašiniuose
Fokso kankinių knygą: Kruvinoji Meri
Apsinuoginę kvakeriai
Milano ediktas
Bonaventūras
Biblijos skiltis
Mitologijos puslapis
Vartiklis