Švenčiausios Trejybės Parapijos (Plymouth) istorija
Pradžia

St. Trinity Church at Wilkes-Barre

1869-1885 m. Lietuviai įsikuria Plimuto*) (Plymouth) apylinkėse.

Parapijos įrašai rodo, kad pirmieji lietuviai Plimuto apylinkėse įsikūrė 1869-aisiais. Nepaisant puoselėjamų vilčių, jų skurdas nemažėja. Iš Lietuvos jei atsivežė gilų religinį jausmą ir stiprų patriotizmą, tad jų dvasinės reikmės kentėjo labiausiai. Juos liūdino, kad neturi savo katalikiškos bažnyčios, kurioje galėtų šlovinti pasaulio Sutvėrėją.

Nemokėdami anglų kalbos jie negalėjo lankyti vienintelės mieste esančios Šv. Vincento katalikų bažnyčios, kurią buvo įkūrę airių išeiviai. Todėl jie labiau šliejosi prie lenkų, kurių kalbą šiek tiek mokėjo. Tačiau tam jie turėjo keliauti 4-ias mylias iki Nantikoke buvusios Šv. Stanislovo bažnyčios.

Švenčiausios Trejybės parapiją, Wilkes-Barre, Pa, suorganizavo didis lietuvių patriotas ir veikėjas, didžiai gerbiamas kun. Aleksandras Burba. Tuo metu jis klebonavo Šv. Kazimiero parapijoje, Plymouth. Jis matė, kad lietuviai katalikai gyvenantieji kitoj pusėj upės, išsisklaidę po įvairias kitataučių parapijas, neturi progos klausyti Dievo žodžio savo gimtojoj kalboj, ir todėl jiems gresia nutautėjimo pavojus. Jis jautė, kad kai kuriems jo parapijos Wilkes-Barre katalikams nėra patogu laivu plaukti į Playmouth'ą religinės prievolės atlikti. Todėl, religijai ir tautystei pasišventęs, 1892-ais pradėjo organizuoti Wilkes-Barre parapiją.

Pėsčias ir per pusnynus, visokiu oru, tas mūsų pijonierius vaikščiojo ir ieškojo tų, jam taip brangių tėvynainių-katalikų. Viso rado 52 šeimas: vienas pačiame mieste, o kitas - priemiesčiuose (Ashley, Sugar Notch, Maltby, Port Buckey ir Georgetown). A.Burbai daug padėjo Vincas Kvietkauskas, Leonas Viržbauskas, Andrius Graževičius ir kiti.

Nauja parapija gegužės 15 d. už 1600 dolerių pirko du žemės sklypus prie Pietinės (South) gatvės. 1893 m. gegužės 3 d. pradėta statyti bažnyčia, o rugsėjo mėn. J.E. Vyskupas O'Hara pašventino kertinį akmenį. Gruodžio 25 d., per Kalėdas, naujoj bažnyčioj atnašautos pirmos mišios. Bažnyčia kainavo 3000 dolerių. Kiekvienas parapijietis sumokėjo po 36 dolerius.

Šešis mėnesius pamaldas laikė pats parapijos steigėjas kun. A.Burba, važinėdamas iš Plymouth'o*) kas sekmadienį: vienas mišias atnašavo Plymouth'e, o kitas - Wilkes-Barre.

Adomas Lopatto
Kunigas Adomas Lopatto,
1898.01.01-1905.10.01

1894 m. liepos mėn. Šv.Trejybės parapijoj pradėjo klebonauti naujai įšvęstas kun. Mykolas Šedvydis. GeorgeTown'e nuo Lehigh and Wilkes-Barre Coal Co pirkta trys sklypai kapinėms. Parapija sumokėjo 300 dolerių, o ketvirtą sklypą padovanojo kompanija. Po kun.Šedvyčio šioje parapijoje klebonavo kun.A.Kaupas, kun. Jonas Balsevičius, kun. J.Martin (airis) ir kun. A.Lopatto. Šiam klebonaujant 1903-1904 m. parapija įsigijo dar 2 sklypus su 2 namais, t.y visą South ir So.Meade gatvių kampą. Kampinis namas atsiėjo 1800 dolerių, o kitas - 1600 dolerių. Kunigas Šaulinskas atvyko klebonauti 1905 m., o po 4 metų (1909) parapija kampinį namą išleido loterija ir naujas savininkas jį nukėlė kiton bažnyčios pusėn prie Pietinės gatvės. Antrasis namas nukeltas žemiau, prie So.Meade gatvės ir iki šiol tebenaudojamas kaip klebonija. tais pačiais 1909 m. nutarta statyti naują bažnyčią prie South ir So.Meade gatvių kampo, nes pirmoji pradėjo darytis ankšta augančiai parapijai.

Dabartinė bažnyčia

Vincas Visgirda

Naujos bažnyčios statytojas kun. dr.Vincas Visgirda

Naujai bažnyčiai sklepas (rūsis) iškastas 1909 m. Kitąmet klebonaujant jau kun.dr. Visgirdai pradėta mūryti nauja bažnyčia. Rugsėjo 4 d., 1911 m., Jo Ekscelencija Vyskupas M.J.Hoban bažnyčią pašventino ir tą pačią dieną joje buvo atnašautos Šv.Mišios. Ši nauja bažnyčia be vidaus papuošimo kainavo per 52 tūkst. Dolerių. Parapijiečiai sumokėjo po 20 dolerių. Bažnyčios statybos advokatu buvo p. Jonas S. Lopatto, kuris dar ir dabar yra šios parapijos nariu ir sėkmingai advokatauja Luzerne County.

Tad už puošnią gotiško stiliaus bažnyčią ant kalno (Heights) didžiausia padėka kun. Dr. V.Visgirdai, kuris šiuo metu yra dekanas Lietuvoje, ir jo padėjėjams. Kai kas net sako, kad tai bazilika, o ne paprasta bažnyčia.

Vėliau klebono pareigas ėjo kun. J.Šup šinskas, o po to P.P. Paukštis klebonavo iki pat 1932-ųjų. Parapija įsigijo dar daugiau žemės kapinėms ir už 10 tūkst. Dolerių nupirkti labai dideli 1728 balsų “Tellers Kent” vargonai (vieni didžiausių visame Wyoming Klony), o už 11 tūkst. Dolerių – altorius iš importuoto marmuro.


Naujos kapinės
kun. J. Šupšinskas
Kun. Jonas Šupšinskas,
1911.11.15-1917.07.15

Po kun. P.B. Paukščio klebonavo kun. J.K. Miliauskas. 1935-aisiais parapija Wyoming kalne (nuo bažnyčios 8 mylios važiuojant link Bear Creek New York ir Philadelphijos vieškeliu) įsigijo naujas kapines, kurių plotas 21 akras ir 1000 pėdų kapinių žemės siekia tą vieškelį. Tai kainavo 2000 dolerių, o kadangi toje vietoje dabar statomi labai, ji šiuo metu gerokai brangesnė. Parapijiečiai daug dirbo valydami ir lygindami šį plotą.

Juozas K.Miliauskas

Kun.Juozas Miliauskas
Dabartinis klebonas
Tebėra ir pirmosios (senosios) Wilkes-Barre Township kapinės, kuriose atgulė daug parapijos pijonierių ir šiaip parapijiečių – tad jose liko nedaug vietos naujiems kapams. Tad naujomi kapinėmis visi labai džiaugiasi, nes vieta labai graži, tyli ir rami. Šių kapinių iš tolo matomas didysis kryžius yra padirbtas iš pirmarūšio Barre granito ir kainavo 1850 dolerių. Po kryžiumi supiltu kalneliu yra cemento ir plieno vieta šešiems karstam ilgalaikiam reikalui.

Puošyba

1937-aisiais bažnyčios vidus buvo pirmąkart išdažytas – tai kainavo 7000 dolerių. Meninį darbą atliko Daubner ir Foster. Tuo pat metu įvestas ir naujasis apšvietimas. Įtaisytos gotiško stiliaus lempos pritaikant jas prie bažnyčios stiliaus. Jos kainavo 1113 dolerių, o darbą atliko Rambush Co iš New York’o.

1941-42 m. senosios bažnyčios name, naudojamame kaip svetainė, įtaisyta kėglių takai (bowling alleys). Namą teko pailginti ir suremontuoti vidų. Visa ta įranga kainavo 13 tūkst. dolerių. Tad reikia pabrėžti draugijų ir asmenų dosnumą – reikėjo daug aukų langams, stacijoms, stovyloms, liktoriams, bažnytiniams drabužiams ir t.t.

Bus ir naujas straipsnis apie Šv. Kazimiero parapijos istoriją...


*) Plimutas – miestelis Masačūsetso valstijoje, įkurtas 1620 m. „Mayflower“ „piligrimų“ ant Keip-Kodo įlankos kranto ir yra seniausia gyvenvietė Naujojoje Anglijoje. Po 1890 m. miestelyje gyveno apie 7500 gyventojų. Dabar gyvena arti 60 tūkst, gyventojų. Miestelio pagrindinis verslas – turizmas.

Bendras parapijos turtas

Bažnyčia su nauju altoriumi, vargonais, tapyba ir apšvietimu 100 tūkst. dolerių
Klebonija su rakandais 10 tūkst. dolerių
Garažas 500 dolerių
Bowling svetainė 20 tūkst. dolerių
Abejos kapinės 15 tūkst. dolerių
Bendra visa parapijos nuosavybė 145 500 dolerių

Švenčiausios Trejybės Parapijos klebonai

Beje, šv. Kazimiero parapija buvo ir Pitsburge, Pensilvanijos valst. Ten parapija įsikūrė 1893 m., o 1902 m. buvo atidaryta didelė ir puošni bažnyčia su dviem bokštais. Tuometis kunigas Jonas Sutkaitis greta bažnyčios atidarė ir katalikišką lietuvišką mokyklą, kurioje mokytojavo seserys nazarietės; buvo net įsteigtas lietuviškas bankas „Polithania State Bank“. Šalia buvo įrengtos ir lietuviškos kapinės. Bet lietuvių su laiku ten mažėjo, vietos pramonė traukėsi, - ir 1992 m. vyskupija nusprendė Šv. Kazimiero bažnyčią uždaryti. Daug skulptūrų ir meno kūrinių buvo išvežta į Lietuvą, o didelė 2 m aukščio šv. Kazimiero skulptūra perkelta į kitą Pensilvanijos bažnyčią. Beveik 15 m. bažnyčia buvo tuščia, kol 2006 m. už 625 tūkst. USD ją įsigijo Norine ir Gregas Minionai, kur jie įsirengė butus sau ir savo motinai, o kitas erdves užleisdavo menininkams, rengiantiems pamokas ir koncertus, o taip jogos seansus. Bet po 10 m. jie nusprendė, kad jiems išlaikyti pastatą per brangu.

Bažnyčią 2017 m. nupirko Ivoras Hill‘as (už 578 tūkst. USD), turėdamas tikslą, ją patvarkius, rasti pelningų pirkėjų joje įrengtuose butuose. Ir matyt neapsiriko – butai joje kainuoja 500-623 tūkst USD. Jie yra viena trokštamiausių Pirsburge. Butais paversta ir greta buvusi lietuviška mokykla.

kun. Aleksandras Burba, parapijos steigėjas 1892 m. gegužės 1 - 1894 m. liepos 1 d.
kun. Mykolas Šedvydis 1894 m. liepos 1 d. - 1896 m. balandžio 1 d.
kun. Antanas Kaupas 1896 m. balandžio 1 d. - 1897 m. balandžio 15 d.
kun. Jonas Balsevičius 1897 m. gegužės 1 d. - 1898 m. rugpjūčio 1 d.
kun. J.Martin (airis) 1898 m. rugpjūčio 1 d. - 1898 m. spalio 1 d.
kun. Adomas Lopatto 1898 m. spalio 1 d. - 1905 m. spalio 1 d.
kun. Aleksandras Šaulinskas 1905 m. spalio 1 d. - 1909 m. gegužės 15 d.
kun. dr. Vincas Visgirda, naujos bažnyčios statytojas 1909 m. gegužės 15 d. - 1911 m. lapkričio 15 d.
kun. Jonas Šupšinskas 1911 m. lapkričio 15 d. - 1917 m. liepos 15 d.
kun. Pankracas B. Paukštis 1917 m. liepos 15 d. - 1932 m. balandžio 13 d.
kun. Juozas K. Miliauskas 1932 m. balandžio 18 d. - iki dabar

"Vartiklio" redaktorius dėkoja "Brothers Entertainment" ir asmeniškai Gary
už pateiktas nuotraukas ir kitą informaciją.

Papildomai skaitykite:
Merkinės bažnyčia
Lietuvių kalba užsienyje
Kuršiai vikingų epochoje
Lietuvių senojo tikėjimo pradmenys
Šv. Trejybės parapijos steigėjas Aleksandras Burba
Baisogala: mažo miestelio didelė istorija
Šv. Kazimiero parapijos istorija (angl.)
Napoleono lobio ieškant...
Salantų bažnyčios istorija
Lietuvos antipodas
Keista ta Liškiava...
Žemaičių epas
Vartiklis