Eilės:
Po saule, po medžio pavėsiu
Susitinkant
Žodžiai
Tolminkiemio vakaro atodūsis
Rojus
Žolės diptikas
Trapumas
Vasara


   Kazys Bradūnas
   

   Bet tu mane kankini,
   Kai mes esam vieni -
   Aš nenoriu spalvos,
   Aš nenoriu garsų -
   Palik mane ant kalvos
   Tarp rudens debesų...
   Kam tu mane kankini? -
   Tu kaip audra ateini,
   Tu mane kaip obelį purtai,
   Mimtys krinta kaip žali obuoliai,
   Ir nors ausys apkurto,
   Bet už jų ten giliai
   Tu pats gūdžia fuga groji,
   Viskas plieskia kaip uogienojai...
   Viskas jau pelenai, pelenai...
   O, kaip tu mane kankinai...
   Po saule, po medžio pavėsiu
   

   Po saule, po medžio pavėsiu
   Ir po juoda žole
   Kaip ledo luitas gulėsiu
   Tirpstančiam gabale.

   Greitai nieko nerasi - vien rasą.
   Ir jinai su saule nudžius.
   Tiktai žodžiai nutildami prašo
   Paversti juos į medžius,


   Kad oštų, kad vėjui šlamėtų
   Ir miegotų žiemos vakarais,
   Kad pro ledo kristalą lašėtų
   Sprogstančiais pumpurais...

   ...........................

   Ir jau žodžiai kaip medžiai susverdi -
   Tau aš perkėliau gyvą jų šerdį.   Susitinkant
   

   Dangaus mėlynos akys
   Susitiko su žemės juodom -
   Žvilgsnį perskrido baltos plaštakės,
   Ir ašaros džiaugsmo pabiro
   Žvaigždėmis ir rasom.

   Dangaus mėlynos akys
   Susitiko su mano aklom -
   Žvilgsnį perskrido rudenio naktys,
   Vasnodamos vėjo sparnais
   Kaip mirties vėliavom...

   Kas gi aš - visuma ar skeveldra
   Žemėje ir danguje?
   Ūkanose ten žvaigždynai verda,
   o skauda man širdyje.   Žodžiai
   
   Pasislėpė žodžiai po medžiais,
   Po javais, po pakelio žole -
   Pavarai tu arkliuką pavadžiais
   Ir išlipęs žingsniuoji šalia.

   Karštą žodį po žodžio atrasdamas,
   Ridinėji delnuos kaip kaštoną,
   Čia pat iš tų žodžių iškepdamas
   Šiltą hegzametro duoną...

   O mes dabar tartum patrakę
   Tarškam ratais kitais,
   Žodžius lyg arklius užplakę
   Devyniais prakaitais,

   Kol nugriūva jie užkapoti
   Pakelio akmenyse -
   Ir Donelaitis ima raudoti
   Žodžio šermenyse.


 Tolminkiemio vakaro atodūsis

 Jau lapai sugulė - viršūnės nori miego.
 Antra diena jas daužė vėtrų spragilai.
 Dabar vėl žvaigždės debesų briaunom atbėgo
 Kaip švytintys sidabro vabalai,

 Kurių nesurenka čiulbėdama lakštingala,
 Kurių ranka nubraukti negali -
 Laiminga tik ar nelaiminga,
 Širdie poeto, ko tyli,

 Klausydama, kaip kalnan kopia rūkas,
 Netilpdamas upelio daubose,
 Kaip virpteli pabudęs vyturiukas
 Ir medžiai atsidūsta sapnuose. Rojus

 Aš nuskendau į pasakų pasaulį,
 Kurio dugne miegojai tu kadais -
 Ten meile virtusi apgaulė,
 Ten akmenys prasiskleidžia žiedais.

 Saulutę mėtome kaip sviedinį tarp rankų,
 Vaikai numirėliai ateina žaisti iš kapų,
 Našlaičių ašaras kaip uogas delnan renkam,
 Nuviję mirtį burtų botagu.

 Ir žmonės, radę mane šitam rojuj,
 Palaiko nelaimingu kvailučiu,
 O aš sau bėgu amžinybės kojom
 Akimirksnio smėlėtu takučiu.


    Žolės diptikas
    
    Lyg iš po žemių,
    Užsidėjo rasa.
    Bėga žolelė basa
    per tako aštrų žvyrą,
    Ir kūdikystė,
    Dar nesudėjus bluosto,
    Žolelę glosto glosto...

        *

    Lyg iš po žemių,
    Lyg iš po žemių
    Kopia žolė -
    Žolė kieta,
    Žolė pikta
    Ateina besotė
    Mano kapo ieškoti -
    Ir kapą praryja,
    Ir pati surūdija,
    Ir tik mėnulio šviesa
    Bėga per sniegą basa.


   
   Trapumas
   

   Pirštu rasos nelytėki -
   Suduš, nubyrės giliai.
   Tegu kiekvieną sauletekį
   Raško ją spinduliai,

   Tegul laimingai gėlytei
   Ašaros pačios nudzius -
   Bet kaip man rasa nusagstyti
   Už ją trapesnius žodžius?


   Vasara
   
   Pilna krykštavimų aido
   Virpi, alsuoji, degi -
   Mėnuo ir saulužė braido
   Sieloj, kaip upėj nuogi.

   As nenoriu nenoriu ištirpti,
   Pavirsti smėly dėme -
   As vežu kaip nuotaką, mirti
   Vasaros vežime.

   As pridedu degančia kaktą
   Prie karsto lentos
   Ir girdžiu dundantį taktą
   Širdies visai kitos.

   Kieno mintys skverbias, kaip šaknys,
   Į grumsto gemalą juodą?..
   Atsiveria akys,
   Valia pasiduoda...

   O kaip man aišku -
   Būtis ir mirtis nebaugi...
   Mėnuo ir saulužė vaikšto
   Upėj, kaip sieloj, nuogi.


Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Kuo tapo suaugµ Pepė Ilgakojinė ir Kalis Bliumkvistas?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai, poezija ir fantastika
Vartiklis