Midaus sukelti šaršalai

Kilo šaršalas dėl šių eilučių*):

B. Sruoga. Giesmė apie Gediminą

GEDIMINAS
  Na gerai. Aš sutinku.
  Vietą poilsiui renku,
  Kaip tu patari, čionai.
  Laužą kurkite, draugai!
  Kepkit briedį, ruoškit midų – [ taisytina: 'kimškit vidų ' ]
  Te jis nuovargį pagydo
  Ir, sujaudinęs krūtinę,
  Plėšia plačią sutartinę!

Mes turime dar daug ką uždrausti... Pirmiausia bažnyčiose – eucharistiją (kunigai viešai geria vyną ir taip tvirko jaunimą, rodo netinkamą elgesį nėščiosioms ir žaloja dar negimusių kūdikių dvasią taipo skatindami abortus, veda iš kelio suaugusiuoise, įjunkydami juos į girtuokliavimo liūną). Uždraustinas ir šis eilėraštis.

Bernardas Brazdžionis. Mėnulio spinduly

Aušra užmigs už sodo, 
kaip vasara žieduos — 
kas tau užmigt neduoda, 
kas tau nubust neduos. 
 
Turi tu ryto rasą 
mėnulio spinduly, 
tuščios nakties terasą 
vijokliai puoš žali. 
 
Linguos palinkę varpos 
iš lauko parugės — 
ir, kaip sudužęs varpas, 
upelis ten gurgės. 
 
Lankoj nupjautas šienas 
pakvips midaus taure [ taisome 'duonos gira ' ]
sidabro mėnesienos 
gelsvajam sidabre. 
 
Aušra nubus už sodo, 
kaip vasara žieduos — 
kas tau nubust neduoda, 
kas tau užmigt neduos.

*) Istorijos ratu sugrįžus į Viduramžius: kai degintos (plėšytos) knygos ir deginti žmonės...


Bernardas Brazdžionis

Apie Brazdžionį skaitykite: B. Brazdžionio archyvuose

Aleliuja ir Hosanna

Trys Verbų sekmadienio posmai

  Užrašas ant palmės šakelės Nelei Mazalaitei vieną Verbų sekmadienį, Brooklin, NY

Atgailos ir skundų psalmės
Kai pasauly nuskambės,
Viešpačiui Velykų palmės
Prasiskleis žiedais garbės:
„Aleliuja ir Hosana“.

Ko per amžius neveizėjai
Po gimtuoju dangumi -
Pranašai ir fariziejai
Garbins Dievą šaukdami:
„Aleliuja ir Hosana!“.

Atpirkėjo duotą maną,
Kad gyventum, imk širdin,
Ir ištaręs lupom „Amen!“
Užgiedosi įkandin:
„Aleliuja ir Hosana“.
Du dingę apaštalo Pauliaus laiškai

   *

Kada aš atvyksiu,
Tik Dievas težino -
Turėkite duonos,
Vandens ir vyno,
Budėkite naktį,
Stovėkite vartuos,
Laikykite širdis
Malonei atvertas.

   * *

Venkim veiksmo
Drumzlino, žemėto,
Dievo žodis
Veltui nesimėto,
Dievo žodis
Pirma mūsų eina -
Išmanykim
Dievo žodžio kainą.

P. Širvio eilės
Galvoju, ko nereikia
Jonas Šiožinys. Eilės
Vis tiek ateis pavasaris...
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
Kuo tapo Pepė Ilgakojinė ir Kalis Bliumkvistas?
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Ypač trumpi eilėraščiai
Išsilaisvinę poetai
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai, poezija, fantastika
Išmonių skiltis
Vartiklis