Adomas Mickevičius. Piligrimas

 Po mano kojų kraštas prabangos ir turtų.
 Viršuj gilus dangus, greta mieli veideliai,
 Bet veržiasi širdis į tolimąją šalį,
 Kad praeities dienas svajonėse atkurtų.

 O Lietuva! Mieliau miškai man tavo gieda
 Už lakštutes Baidaruos, mergeles Salhyre.
 Linksmiau klampodavau po tavo drėgną girią,
 Nei čia minu marvas ir ananasų žiedą.

 Taip tolimas! Tokios įvairios čia vilionės!
 Dėl ko gi nuolat skrenda ilgesio svajonės
 Į tą, kur pamilau aš savo amžiaus rytą?

 Ji tėviškėj mieloj, kuri man uždaryta,
 Kur primena jai viskas ištikimą draugą.
 Ar savo atminimą ji dar šiandien saugo?

Vertė Vincas Mykolaitis-Putinas


Adomas Mickevičius (Adam Bernard Mickiewicz, 1798-1855) - lenkų ir lietuvių poetas, publicistas.
Gimė Zaosėje netoli Naugarduko; 1815 m. ėmė studijuoti Vilniaus un-tą; Lietuvą paliko 1824 m. Nuo 1840 m. Paryžiuje skaitė slavų literatūros kursą, supažindino klausytojus su rusų, lenkų literatūra, taip pat su lietuvių mitologija, kalba bei istorija. Skelbėsi esąs „gente lithuanus, natione polonus“.
Istorinėse poemose „Gražina” (1823), „Konradas Valenrodas” (1828) išaukštino lietuvius, kovojusius su kryžiuočiais, jų valingumą, patriotizmą. Stambiausias jo kūrinys – „Ponas Tadas“ (1834), kur nostalgiškai, tačiau su gera jumoro doze, aprašomas spalvingas, tačiau istoriškai pasmerktas šlėktų gyvenimas. Būdamas Peterburge, kitur ir Paryžiuje rašė (neužbaigtą) futuristinį kūrinį „L'histoire d'avenir” (Ateities istorija, rašyta po 1829 m.), kurioje nuspėjami ateiities išradimai, pvz., radijas ir televizija. Jam impulsą davė J.T. Bulharino („Scena iš asmeninio gyvenimo 2028-ais“, 1828) ir V. Odojevskio ( „Kosmorama”, 1840) kūriniai.

Skaitinių ir poezijos puslapis
Poetinės Vizijos
Siūlai, siūlai susivykite...
Paslaptingas reiškinys: hyper-pasakojimas
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
Romanas 'Palikti'
Atgyja vėjas
Asfodelijų pievos
Alegorija "Kutai"
Lukas Vangelis. 13 17 40 (naujausia)
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Lukas Vangelis. Iki ir po sapno
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis
Vartiklio Naujienų puslapis
NSO puslapis