Vartiklis Nr.7
1996 metø gegužės 01 d.

Turinys
Nr.7 prisistatymas

Skyrelis "Internet kiekvienam"
"Java" ir ne tik ji! CeBit: Geriausi produktai, skirti Internet
Genijai ateina, o modemas lieka visiems laikams
Kas privers karščiau plakti vyrų širdis?

Skyrelis "Tik programuotojams"
Unix komandų lygiagretumas
Ar zuikių mokyklėlėje piešia morkas? (MFC 3 dalis).

Skyrelis "Anglų kalbos pamokėlės/B>"
Kiškučiai pabiručiai. Rabbit

Skyrelis "Mąstymui palavinti"
Toro (laukinė prigimtis mane žudo). Mitologija: Rigvedo ir kiti pasaulio sukūrimo himnai, o taip pat Himalajų legendos.
RoRa. Laikas klijuoti kaukes ir jas plėšyti.

Skyrelis "Šposai, šposeliai"
Pora anekdotų iš Amerikos Iš Senovės Išminčių gyvenimo


Redaktorius: Jonas SKENDELIS

Homepage: http://www.spauda.lt
Piešinių autorius: Ignas Ragaišis

Visa medþiaga, pateikta ðiame laikraðtëlyje yra ðio laikraðtëlio autorinë nuosavybë, kurià draudþiama kopijuoti, cituoti ir kitaip naudoti be ðio laikraðtëlio redaktoriaus asmeninio leidimo. Leidþiama platinti tik tokiame pavidale, koks dabar yra. Laikraðtis neprisiima jokios atsakomybës uþ pasekmes kaip nors panaudojus jo medþiagà.