Visų religijų vienybė

Esminė Visų Religijų Vienybė
Sarva - visuotinis, universalus;
Dharma - Teisingumas, dora.

Vienas iš ypatingų Sai mokymo požymių yra pasekėjų pagarba visiems Dievo Pavidalams. Tai aiškiausiai atsiskleidžia Bhadžianose. Altoriuje išdėstomi Jėzaus, o taip pat Krišnos bei Budhos, Ganešos, Sai, kitų Dievo Pavidalų atvaizdai ir Sarva Dharma emblema. Džiaugsmingai ir su meile giedamos Sarva Dharma Bhadžianos, aukštinančios visų religijų ir jų Dvasinių Mokytojų dorybes. Taip pat vyksta ypatingi renginiai, skirti visų tikėjimų pagrindinėms šventėms pažymėti (tokioms kaip Kalėdos, musulmonų Ramazan, Budos gimtadienis Vesak). Jų metu giedamos Bhadžianos. Sai pasekėjams visi Dievo Pavidalai yra to paties Dieviškojo prado pasireiškimai.

Šri Satja Sai Baba yra pasakęs:

"Tas, Kurį musulmonai garbina kaip Alachą,
 Kurį krikščionys garbina kaip Tėvą Danguje,
 Kurį vaišnavai garbina kaip Višnu,
 Kurį šyvaitai garbina kaip Šambhu,
 Kuris išpildo jų maldas,
 Suteikia jiems sveikatą, ilgą amžių, gerovę ir laimę,
 Jis, tas Vienas Dievas, yra vienintelis visų Dievas".

Šri Ramakrišna tą patį yra pasakęs kitais žodžiais: "Esybė (Dievas) yra ta pati, skiriasi tik vardai, kuriais Jį vadina skirtingų religijų žmonės. Prie vandens telkinio galima prieiti keliose vietose. Vienoje atsigeria indai; jie vadina vandenį "džal" arba "vari". Kitoje atsigeria mahometonai; jie vadina jį "pani". Trečioje atsigeria anglas; jis vadina vandenį "water" ir t.t. Lygiai taip pat skirtingų tikėjimų žmonės vadina Jį Alachu, Jėzumi, Budha, dar kiti - Brahman'u, Kali, Rama, Hari ir kt.".

Didžiųjų religijų Mokytojų pamokymai, nors, paviršutiniškai žiūrint ir atrodo skirtingi, atskleidžia tas pačias tiesas ir tas pačias dorovines taisykles. Skirtingų religijų apeigos, garbinimo būdai ir dvasiniai siekiai pradžioje buvo skirti išvalyti protą ir įgyvendinti aukštas dorovines vertybes. Laikui bėgant šis kilnus idealas buvo užmirštas, o išorinė apeigų forma - sureikšminta. Užuot siekę vidinio tyrumo, žmonės ėmė tenkintis išorine forma ir išoriniu švarumu. Asmeninio išaukštinimo troškimas pavertė sektas, tikėji mus ar religijas sustabarėjusiomis ir sausomis.

Šiandieną yra milžiniškas poreikis atrasti vidinį visų tikėjimų Šaltinį, maitinantį išorinius ritualus ir apeigas. Įsigilinus paaiškės, kad šis bendras Šaltinis yra toji Požeminė Srovė, iš kurios kyla dorovinis siekimas ir dvasiniai tikslai.

Bendruomenių tarpusavių kovos ir fanatiška neapykanta kyla dėl nevaldomo egoizmo prasiveržimo. Iš tiesų Religija kaip tik siekia sunaikinti šį ydingą polinkį. Taigi, religija turėtų būti puoselėjama, bet ne smerkiama. O atsisakyti iš tiesų reikėtų siauro ir iškreipto požiūrio, pasireiškiančio neapykanta nesutinkantiems su "mumis" arba kitaip suprantantiems tą Paslaptingą Jėgą, kuri yra visos Visatos Gyvastis. Vien tik Meilė gali įtikinti žmogų, kad "yra tik viena kasta - žmonijos kasta, yra tik viena religija - Meilės religija".

Sai moko, kad daug svarbiau taikyti gyvenime tai, ką skelbia religijos, negu aklai tikėti įvairiomis filosofinėmis teorijomis. Pirmiausia puoselėkite meilę savo namuose, tarp šeimos narių. Tegu jūsų šeima tampa darnaus gyvenimo židiniu, kuriame vyrauja užuojauta, supratimas ir savitarpio pasitikėjimas. Šventa žmogaus pareiga yra suvokti Sielą (Atmą), esančią kiekvienoje gyvoje būtybėje. Tai padės žmogui pajusti dvasinę giminystę su visais. Tai žmonių brolybės ir Dievo Tėvystės pagrindas.

Sai trokšta, kad kiekvienos religijos pasekėjai tobulai išpažintų savo religiją ir uoliai įgyvendintų jos vertybes. Sai palaiko ir skatina visas religijas, pabrėžia jų visų didingumą. Išpažinkite jas drąsiai ir su džiaugsmu.

OM SAI RAM

Aukso amžius
Astrologija ir visuomenė
Avesta. Vendidado knyga
Sekminės: Žydėjimo, vešėjimo ir santarvės dienos
Raselas. Laisva mintis ir oficialioji propaganda
T. Mertonas. Dzenas ir alkani paukščiai
Raselo arbatinukas
Vartiklis