Krišnamurti teosofų šviesoje  

1986 m. vasario 17 d. mirė Krišnamurti. Sri Ramakrishna

Jau pats jo gimimas buvo su išskirtinumo žyme. Pupul Jayakar „Krišnamurti biografijoje“ mini, kad Krišnamurti motina Jiddu Sivamma, būdama psichiškai nepastovi, nusprendė, kad jos 8-is vaikas turi būti ypatinga esybė ir jį gimdė apeigų kambaryje (pudža), o ne miegamajame. Ypatinga skaičiaus 8 reikšmė [Peter Michel. Krisšnamurti: meilė ir laisvė]: „Višnu purane“ (5 sk.) Krišna, 8-ji Višnu inkarnacija (avatara) gimė kaip 8-as Devaki vaikas – iš Višnu paveldėjęs tamsius plaukus (iš čia ir tamsus Krišnos gymis). Vardas Krišnamurti reiškia „įgavęs Krišnos formą“. Jis dar vadintas Krišnadži. Charles W. Leadbeater (1854-1934) laikė, kad Krišnamurti perėmė Viešpaties Maitrėjos galią, kuri pirmąkart jame apsireiškė Benares, 1911 m. gruodžio 28 d.

Po 10 m. [Mary Lutyens. Pažinimo metai, 1975] nutiko du reikšmingi įvykiai: 1922 m. rugpjūtį prasidėjo psichofizinių apraiškų, vadintų procesais, seka, trukusi metų metus. „Proceso“ metu Krišnamurti kartais juto skausmingą sąmonės pokytį ir OBE (išėjimo iš kūno) patirtis. Roselind Williams, tapusi svarbia Krišnamurti gyvenimo dalimi, liudijo Didžiojo Buvimo faktą tų ankstyvųjų apsireiškimų metu. Nitya, Krišnamurti brolio, žodžiais: "Atrodė, kad erdvė tapdavo užpildyta ir kildavo didelis noras kristi ant kelių ir garbinti, nes žinojau, kad pats didysis mūsų širdžių Viešpats atėjo. Ir nors jo nematėme, tačiau jutome jo buvimą. Tada Rosalind atsimerkdavo ir išvysdavo. Jos veidas pasikeisdavo, nes ji fizinėmis akimis išvysdavo tos nakties šlovę… dieviškąjį Bodhisattva".

Bet, pagal Sloss, Rosalind nepatvirtino Nitya liudijimo: "Ji nieko neprisiminė ir nejuto nieko išskirtino" O Krišnamuti elgesys, aprašytas Radha Rajagopal Sloss "Gyvenimas šešėlyje su Krišnamurti", gali priblokšti, kaip jis galėjo sąveikauti su jaunąja Rosalind Rajagopal (buvusi Williams), versti daryti abortą ir vėl versti mylėtis prieš savo valią. Ir tai daryti tvirtinant esant didesniu už Budą ir Kristų. Bet tai dominuojanti nuostata Indijoje laikant, kad mokymas yra viršesnis už bet kokį poelgį.

Kitas nutikimas įvyko 1925 m. gruodžio 28 d. Adyar "Rytų žvaigždės" ordino kongrese. Krišnamurti kalbant, jis staiga pakeitė "Jis" į "Aš" kalbėdamas apie Pasaulio Mokytoją: "Aš atėjau pertvarkyti, o ne ašarų šluostyti; griauti, o ne statyti". A. Besant, teosofų draugijos prezidentė, 1927-ais pareiškė, kad "Pasaulio Mokytojas yra čia!" O po dviejų metų, 1929 m. rugpjūčio 3 d., nustebindamas pasekėjus, Krišnamurti paskelbė tūkstančiams, kad "Rytų žvaigždės" ordinas turi būti paleistas. Ta kalba Krišnamurtį įrašė į didžiųjų Mokytojų tarpą, Rom Landau tariant: "Nei Ramakrišna, nei Vivekananda nebuvo numatyti ir apmokyti tokiai misijai, nei Gandhi, nei Baker Eddy, nei Steiner, nei Blavadskajai nebuvo skirtas toks likimas".

"Šįryt aptarsime Žvaigždės ordino paleidimą… Laikau, kad Tiesa yra kraštas be kelių; ir jos nepasieksite jokiu taku, jokia religija… Tiesa, būdama beribė, be jokių savybių, negali būti tvarkoma – ir jokia organizacija negali vesti prie jos… Teturiu vieną tikslą – išlaisvinti žmogų, pastūmėti jį prie laisvės, padėti pralaužti visas užtvaras; tik tai jam suteiks amžiną laimę, besąlyginę savęs išraišką. Kadangi esu laisvas, be suvaržymų, visas, o ne dalis, ne ryšis, o visa Tiesa, kuri amžina – trokštu, kad tie, kurie nori mane suprasti, būtų laisvi, o ne sektų mane, kad iš manęs nedarytų [paukščio] narvelio, kuris virstų religija, sekta… Jūs pamatysite, kokia beprasmė jūsų sukurta struktūra, ieškanti išorinės pagalbos, priklausanti nuo kitų dėl savo buvimo patogumo, savo laimės, savo stiprybės. Tai galite rasti savyje… Galėsite kurti kitas organizacijas… Kadangi manęs nejaudina nei kitų narvelių darymas, nei nauji papuošimai jiems".

1924 m. liepos 1 d. Dawn aptarė Krišnamurti statusą, nes jį Pasaulio mokytoju parinko Leadbeater. Dawn aiškino, kad dėl didelio Leadbeater seksualinio nepastovumo, per kurį jis buvo pašalintas iš Teosofų draugijos (1909), jis panaudojo Krišnamurti kaip jauką, atitrauksiantį dėmesį nuo jo praeities ir leisiantį jam šalia laikyti jaunus vaikinus. Tad Krišnamurti laikymas Pasaulio mokytoju tėra apgaulė.

O kai Krišnamurti paleido Žvaigždės ordino, Stoker rašė: "Dabar reikėtų Krišnadži paskelbti Visuotinę Nuogybę; jis nuo savęs nusiimtų viską, išskyrus drabužius. Pasėkoje būtų pašalinta Krišnamurti įtaka [Teosofų draugijai] ir atvertas kelias Leadbeater machinacijoms, nes neliktų opozicijos". Be to, buvo aiškinama, kad Pasaulio mokytojo doktrina yra klaidinga. Kaip ją perteikė Besant: „Mokytojas apsireiškia skirtinguose kūnuose įvairiems žmonėms, aiškindamas tą pačią Tiesą skirtingomis kalbomis. Hindu reinkarnacijos kontekste jis nuolat apsireiškia pasaulyje, kad skatintų naujus tikėjimus. Du ženklai lydi jo atėjimą: naujos žmonijos rasės pasirodymas ir pasikeitimų bei kataklizmų metas. Tad jo pirmtakai buvo amerikiečiams arba šeštajai porasei, arijų Vyasa mokytojai, Egipto arba antrosios porasės Totas arba Hermis, persų arba trečiosios Zaratustra. Visi mokė tą patį, bet skirtingais būdais: Vyasa, kad Saulė yra Visatos viešpats ir gyvybė yra kiekviename kūne; Totas, kad šviesa yra kiekviename žmoguje ir visame pasaulyje; Zaratustra, kad ugnis yra grynumo pagrindas“.

Tada A. Besant sutelkė dėmesį Indijai, pagrindinės rasės gimtinei. Kur turėjo grįžti Pasaulio mokytojas ir pasiskelbti kaip Buda. Jo pasekėjas Kristus davė penktajai subrasei krikščionybę. krishnamurti

1926 m. liepos mėn. Stoker'is nustatė, kad Leadbeater'is naudojosi G. Mead'o gnostikų tyrinėjimais, kuriais išsiaiškino, kad tik Cerinthus mokė apie „Kristų kaip Pasaulio mokytoją, susijungusį Jėzuje krikšto metu“. Pagal Hare: „Virš jo [Cerinthus] iškilo siaubingas kultas, atnaujintas mūsų dienomis Krišnamurti asmenyje. Ezoterinė krikščionybė … perkelia jį į teosofiją. Vienintelis šios doktrinos šaltinis randamas vadinamojo gnostiko Cerinthus mokyme, kurį puikiai išaiškino Mosheim'as:
'Jis mokė, kad pasaulio Sutvėrėjas, taipogi laikomas žydų vadovu ir įstatymų davėju, buvo būtybė, apdovanota didžiausiomis dorybėmis ir kildinama iš Aukščiausiojo dievo. Toji esybė labai nutolo nuo pirmapradės dorybės ir Aukščiausiasis dievas nusprendė sunaikinti jo karalystę ir tuo tikslu pasiuntė į žemę amžinai laimingą ir šlovingą aeoną Kristų, kuris apsigyvenimui pasirinko Jėzų, ypatingai šventą ir teisingą vyrą, Juozapo ir Marijos sūnų, ir, nusileidęs kaip balandis, įėjo į jį, kai krikštijo Jonas Jordano vandenyje. Tas Jėzus, susiliejęs su Kristumi, išstojo prieš žydų dievą ir buvo ano veikoje suimtas ir nukryžiuotas žydų vyresniųjų. Ir kai Jėzus kalėjo, Kristus [palikęs jį] pakilo į aukštybes ir tik vienas Jėzus kentėjo ir mirė'“.

Tad teosofų draugija per 25 m. pavirto gnostikų „užmirštuoju tikėjimu“, kuris ir buvo tikroji krikščionybės forma. Apie Cerinthus doktriną žinojo ir pati Blavatskaja, savo „Atskleistoje Izidėje“ parašiusi: „Ir tik po jo [Jėzaus] krikšto, tas Christos, pateptasis, nusileido ir karališkosios aukštybės kaip balandis ir tada per Jėzų paskelbė apie NEŽINOMĄJĮ Tėvą“.

Papildoma literatūra

  1. Rom Landau. God in my adventure, 1964
  2. Jinarajasa. First Principles of Theosophy, 1948
  3. Annie Besant. Why we believe in the Coming of a World Teacher// The Herald of the Star, XIII/8, 1924
  4. Gregory Tillett. Charles Welster Leadbeater 1854-1934: A Biographical Study, 1986
  5. H.P. Blavatsky. The Key to Theosophy, 1973
  6. H.P. Blavatsky. The Original Programme of the Theosophical Society, 1974
  7. H.C. Kumar. The Great World Teacher and the Order of the Star in the East// The Herald of the Star, XIII/1. 1924
  8. J. Godwin. The theosophical enlightment, 1994

Džidi Krišnamurti
Krišnamurti ir ezoterizmas
Senoji Indijos istorija
Senieji sankskrito raštai
D. Bohm ir Krišnamurti
Šri Ramakrišna ir panteizmas
8 proto lavinimo stulpeliai
Blavatskaja. Atmintis mirties akimirką
Kaip suprantu indų filosofiją?
Vaišešikos mokyklos "gamtos filosofija"
Meditacija: mokslinis požiūris į Absoliutą
G.Gurdžijevas. Ketvirtasis kelias
E.Blavatskaja. Slaptoji doktrina
Mitas apie arijų įsiverżimą
4-ojo etapo evoliucija
Gnostikų koncepcijos
Ganapati Upanišada
Upanišados bei Buda ir budizmas
Himalajų legendos ir Indijos mitai
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis