Thelema in greek language - ketinimas, noras
Thelema small bullet  

Po 3-jų su puse metų Vartiklio gyvavimo metų pagaliau atėjo laikas paaiškinti jo motto.
Kodekso vardas - Thelema

Thelema small bullet

Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra žvaigždė.
Kiekvienas asmuo yra unikalus ir turi savo kelią per Visatą, kuriuo gali nevaržomas eiti.

Thelema small bullet

Daryki, ką tujei nori - tokia Kodekso visybė.
bei
Tujei be teisių, bet daryki ką nori.
Kiekvienas asmuo turi Tikrąją Valią, kurios norai yra vienintelė veikų priežastis. Tik Valios troškimai išlaisvina iš žmogaus prigimties suvaržymų. Kiekvieno Valia skirtinga - ir niekas negali pažinti kito Valią. Kiekvienas turi atrasti Save.

Thelema small bullet

Meilė yra įstatymas, meilė po noru.
Vidinė Valios prigimtis - Meilė. Visos būtybės su savaisiais "Aš" vienijamos Meilėje.

 

Kiekvienas turi savo tikėjimą, savo religiją. Kiekvienas sukuria savo kodeksą. Šių nuostatų pirmapradis šaltinis yra Fransua Rablė*) „Gargantiua ir Pantagriuelis“, (Thelemos vienuolynas). Prancūzo Rablė pasėtas sėklas subrandino anglas Alisteris Kraulis (Aleister Crowley) - poetas, mistikas ir okultinio „Aukso Aušros“ hermeneutikos ordino narys. „Liber AL“ (Liber Legis, Kodeksas) trys dalys atitinka žmogaus dvasinio vystymosi aeonus. Pirmoji Izidės - moteriškojo dieviškumo; antroji nužudytojo Ozyrio, vyriškojo prado įsigalėjimo; trečioji - Horo, anų dviejų sūnaus rūšių dvasinio vystymosi.

Thelema - okultinė religinė srovė, kurią 19 a. pradžioje išvystė A. Kraulis. Graikų kalbos telema reiškia “valia“, todėl ir thelemos pagrindinis logo yra „Elkis pagal savo valią – toks pagrindinis įstatymas“ [beje, Evangelijose ne kartą sutinkamas žodis telema]. A. Kraulis buvo įtikėjęs esąs naujojo amžiaus, Horo aeono, pranašu dėl dvasinės patirties, kurią su žmona Roza 1904-ais patyrė Egipte. Jos įtakoje atsirado „Liber AL vel Legis“ (atseit, jam padiktuota esybės vardu Aivasas), išdėstanti thelemos principus.

Pranciškono Frančesko Kolonos (1433-1527) traktate „Hypnerotomachia Poliphili“ (1499; „Polifilo aistra sapne“) Polifilastas turi du vadovus: Logistica (protas) Thelemia (valias arba troškimas) – ir kai reikia rinktis, jis pasirenka savo seksualinių troškimų valią. Šis traktatas turėjo didelę įtaką kitam pranciškonui F. Rablė, kuris savo „Gargantiua ir Pantagriuelyje“ (1532) prancūzišką žodžio variantą „Théleme“ panaudojo kaip išgalvotos abatijos pavadinimą – tos abatijos vienintele taisykle tebuvo „Daryk, ką nori“. O 18 a. viduryje šį posakį F. Dašvudas (1708-1781) užrašė įėjime į Medmenhamo abatiją, kur jis buvo „Pragaro ugnies“ klubo motto.

Krikščionybėje yra trys valios rūšys: Dievo (teisinga ir nešanti gėrį bei malonę), žmogaus (chaotiška) ir velnio (destruktyvi). Thelemos mokyme toks suskirstymas dingsta (kas sukelia krikščioniškų konfesijų kritiką ir nepriimtinumą iš jų pusės).

Vienok, šiuolaikinė thelema yra labiau sinkretinė religija, kurią labiausiai įtakojo budizmas ir tantriškosios tradicijos. Egzistuoja kelios organizacijos, teigiančios, kad besiremia thelemos principais, iš kurių labiausiai pažymėtinas O.T.O. (Rytų tamplierių ordinas), įkurtas 1902 m. Kita yra 1907 m. A. Kraulio įkurta magiškoji AArgenteum AstrumAArgenteum Astrum (Argenteum Astrum - „Sidabro žvaigždė“), iš 11 laipsnių, tačiau vengianti viešos veiklos. Vokietijoje 1928 m. įkurta „Saturno brolija“. Be šių yra ir kitų organizacijų ir grupių, o taip pat thelemitų sutinkama ir kitose organizacijose (pvz., „Visų pasaulių bažnyčios“ prezidentė LaSara FireFox save įvardija esanti thelemite).

*) Fransua Rablė (Francois Rabelais, 1494-1553) – prancūzų rašytojas, satyrikas, antikinės literatūros bei kalbų žinovas, gydytojas. Žinomiausias kūrinys: „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (apie 1532) - tai pasakojimas apie milžinų-apsirijėlių Gargantiua ir jo sūnaus Pantagriuelio gyvenimą, darbus, kalbas. Kūrinyje pateikta žinių iš botanikos, senovės istorijos, mitologijos. Tačiau norint gerai jį suprasti, reikia būti susipažinusiam su viduramžių liaudies juokų savitumais, farsų, liaudies švenčių, karnavalų tradicijomis, nes Rablė jumoro esmę nulėmė kaip tik liaudiškos jo kūrybos ištakos.

Elohimų alchemija
Magija ir Thelema
Ordo Templi Orientis
Gralio taurė – Kaukaze?
Moira Timsa ir Džedas
Knyga A arba Ginklai, nr.412
Umberto Eco. Fuko švytuoklė
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Mošė ben Maimonas. Vadovas pasimetusiems
Keturi, keturios žmonių rasės ir pirmoji diena
Blavatskaja: Tolstojus – vienas iš nedaugelio
Išrinktieji, Vidinis žmogus ir keturi
Svedenborgas. Pokalbiai su angelais
Seksualumas kabalos požiūriu
Evoliucija pagal teosofiją
Zep Tepi - pirmasis laikas
Gyvenimas 2021 metais
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Astrologija ir visuomenė
Pranašas Nostradamas
Raselo arbatinukas
Raudonieji teosofai
Aukso amžius
Mitologijos skiltis
Vartiklis