Tarpnumerio savaitės anekdotai;  pradėta 1997 m., papildyta 2018.06.06  

Motto: Princas Čarlsas: "Jei smegenys tebuvo paukščiuko purptelėjimas, jo narvelis turėtų būti švarus" (tm)

Lietuviškoji išmintis apie alų  (1997-03-03)

Forma: Atmintinė
Tekstas: (7 punktai)

Simptomas: Gėrimas nesuteikia malonumo, nejaučiate skonio, šlapi marškiniai.
Priežastis: Jus užsičiaupęs arba bokalą laikote prie netinkamos gėrimui vietos.
Sprendimas: Įsipilkite dar vieną bokalą ir pasitreniruokite prieš veidrodį, - praktiką tęskit tol, kol jūsų gėrimo technika taps ideali.

Simptomas: Gėrimas nesuteikia malonumo, nejaučiate skonio, alus šviesus ir permatomas.
Priežastis: Tuščias bokalas.
Sprendimas: Raskit ką nors, kas jums nupirktų dar vieną bokalą alaus.

Simptomas: Kojos šlapios ir šaltos.
Priežastis: Alaus bokalą laikote neteisingu kampu.
Sprendimas: Nukreipkite alaus bokalo dugną į grindis.

Simptomas: Kojos šlapios ir šiltos.
Priežastis: Praradot savikontrolę.
Sprendimas: Raskite Brisių ir atsistokite šalia jo, po kurio laiko galėsite pasiskųsti šeimininkui, kad šuo neišauklėtas.

Simptomas: Baras rūke.
Priežastis: Jūs žiūrite pro bokalo dugną.
Sprendimas: Raskit ką nors, kas jums nupirktų dar vieną bokalą alaus.

Simptomas: Baras juda.
Priežastis: Jus išneša.
Sprendimas: Įsitikinkite, kad jus neša į kitą barą, jei ne - garsiai rėkite, kad esate grobiamas.

Simptomas: Baras panašus į cirką.
Priežastis: Jūs cirke.
Sprendimas: Eikit į barą.

Trys dukros  (1997.01.28)

Vienas fermeris turėjo tris dukteris. Jos visos penktadienio vakarą paskyrė pasimatymus. Kaip buvo įpratęs, fermeris norėjo iš pradžių susitikti su kiekvienu jaunikaičiu ir nuspręsti, ar jis vertas pasimatymui.

Tą vakarą pirmasis atvyko:
"Mano vardas Fredas, aš čia dėl Betės, - mes ruošiamės važiuoti užkąsti spageti".
Jis atrodė pakankamai patikimas ir fermeris pašaukė Betę ir jiedu išėjo.

Po poros minučių pasirodė antrasis:
"Mano vardas Džo, ir aš čia dėl Meri, - mes susiruošėme į vaidinimą".
Šis irgi įtiko ir porelė išnyko vakarui.

Iškart atvažiavo trečiasis ir, pasibeldęs į duris, įėjo į kambarį. "Mano vardas Pe..."
"Pasilaikyk savo!", - įsiuto fermeris, - "niekur neisi su mano dukterimi".

Psichiatrinės gyventojai  (1997.02.03)

Ką tik pradėjęs dirbti NovoVileikos psichiatras išėjo aplankyti ligonių. Vienoje palatoje du elgėsi labai keistai. Pirmasis sėdėjo ant lovos krašto sukiodamas įsivaizduojamą vairą ir garsiai burgzdamas: "Brrrrrr... Brrrrrr... Džžžžžž...."
- Ką čia veiki? - pasidomėjo daktaras.
- Ar nematai, kad varau į Klaipėdą, - atrėžė buvęs sunkvežimio vairuotojas.

Kitas kažką aktyviai veikė po patalais. Daktaras nutraukė nuo jo antklodes ir pamatė ant čiužinio visai nuogą vyriškį veidu žemyn. Jis sunkiai kvėpavo.
- Ir ką gi čia darai? - smalsavo šiek tiek nustebęs daktaras.
- Aaaa, kol anas pakeliui į Klaipėdą, - dulkinu jo žmoną.

Medžiotojas ir antis  (1997.02.14)

Medžiotojas su šunimi sezono metu patraukė per mišką ančių. Jau kelias valandas jis nieko nesurado ir pradėjo nervintis, kai pamatė skrendančią riebią antį ir pylė į ją iš dvivamzdžio. Šuo pasileido į tą pusę, kur ji nukrito, o jam iš paskos - pats medžiotojas.

Tuo metu ūkininkas, įdirbdamas žemę, staiga išvydo iš dangaus už kelių metrų krentančią antį. Jis pribėgo arčiau, kad pažvelgtų į šiuos netikėtus pietus.

Kai atbėgo medžiotojas, ūkininkas jau laikė antį už kojų ir linksmai žygiavo link namų.

- Jei palauk, - sušuko medžiotojas, - tai mano antis.
- Ne, ne tavo, - atrėžė ūkininkas, - ji nusileido ant mano nuosavybės, tad ji mano.
- Bet aš ją nušoviau! - prieštaravo medžiotojas įsižeisdamas.
- Bet ji nukrito čia; o čia viskas mano! - šaltai reagavo ūkininkas.
- Bet ji nukrito vien todėl, kad ją nušoviau! - jau griežė dantimis medžiotojas.

- Palauk mažumėlę, - pradėjo raminti ūkininkas, - išspręskim tai, kaip kad čia aplink visi daro...
- Ką taip? - įtariai perklausė medžiotojas.
- Mes vienas kitam spirsime į kiaušius, kuris ištvers, to ir bus paukštis.

Medžiotojas minutėlę pamąstė ir pagaliau sutiko.
- Gerai, tada aš pradedu pirmas, - tarė ūkininkas ir spyrė kiek gali medžiotojui į tarpukojį. Šiam akys iššoko ant kaktos iš skausmo, tačiau po kiek laikojis atsikvošėjo.

- Aha, dabar mano eilė, - dūsdamas ištarė jis. - Duok truputėlį atsikvėpti...
- Ką jau ten, gerai, tu laimėjai. Neškis tą savo antį, - nusileido ūkininkas ir, numetęs ant žemės antį, nuėjo į šalį.


Vyriškis skundžiasi kaimynui:
- Daviau pinigų žmonos plastinei operacijai, o dabar nežinau, kaip ji atrodo.

Dviratininkas

Varo kietas "mersu". Žiūri dviratininkas priekyje. Aplenkė. Staiga po poros sekundžių nei iš šio, nei iš to tas pats dviratininkas prasineša pro "mersą". Kietas susiraukia, paspaudžia ir vėl aplenkia. Už poros sekundžių dviratininkas vėl prasineša pro šalį į priekį. Kietas jau spaudžia kiek gali ir vėl aplenkia. Už poros sekundžių nieko nelaukęs dviratininkas vėl prasineša pro "mersą". Kietas neišlaiko ir pavijęs klausia:
- Klausyk, kaip tu taip padarai, a?
- Ei tu, žąsine, jei dar kartą šleikas užkabinsi - užmušiu! - išgirsta.

Kosmosas

Rusų kosminis laivas skrenda per galaktiką. Laivo kapitonas rėkia į katilinę:
- Fiodorai, a, Fiodorai, kreivom malkom kūrenk! Tuoj posūkį darysim...

Kaubojai-pagyrūnai

Trys kaubojai sėdėjo prie laužo vieniši prerijose. Artėjo naktis ir prasidėjo pasakojimai. Pirmasis tarė:
- Aš šiaip sau kaubojas, bet gana kietas. Štai, kai vieną dieną, kai jautis išlaužė aptvarą ir subadė šešis vyrus, - aš jį va šitomis plikomis rankomis paguldžiau ant žemės.

Nenusileido ir antrasis:
- A, tai vieni niekai. Aš vakar sekiau pėdsakais, kai 15-os pėdų ilgio barškuolė iššliaužė iš po akmens. Aš čiupau tą gyvatę šiomis rankomis, nusukau jai galvą, - o nuodus iščiulpiau vienu ypu. Ir štai šiandien aš čia.

Trečiasis kaubojas tyliai sau sėdėjo peniu retkarčiais pažarstydamasžėruojančias anglis.

Viščiukas

Viščiukas klausinėja savo Mamytės:
- Ar aš žmogus?
- Ne, tu viščiukas.
- Ar viščiukai atsiranda iš žmonių?
- Ne, viščiukai išsirita iš kiaušinių.
- Ar kiaušiniai gimsta?
- Ne, kiaušiniai padedami.
- Ar žmonės irgi padedami?
- Kai kurie... Kiti yra gaidžiukai!


Savaitės anekdotas (net du lėktuviniai;  1997.02.04)

Neskubėkit...

Profesorius auditorijoje mėgo pasakoti nešvankius anekdotus. Merginos nusprendė protestuoti, ir sutarė, kad kitąkart, kai jis tik pradės, išeiti iš auditorijos. Tačiau profesorius kažkaip sužinojo apie jų planus.

Kitos paskaitos metu, jis pradėjo paskaitą žodžiais:
- Ar žinot, kad Švedijoje prostitutė per vieną naktį uždirba 2000 žalių?

Visos merginos pakilo ir patraukė link durų. Profesorius bandė jas sustabdyti:
- Palaukit, palaukit!.. Juk kėktuvas į Švedija išskrenda tik rytoj...

Kava, arbata ar ...

Skrisdamas per vandenyną, lėktuvo Kapitonas, paėmė mikrofoną ir nušvietė keleivius apie padėtį:
- Ponios ir Ponai! Kalba Kapitonas. Mes skrendame 10 tūkst. km aukštyje, skridimas truks 3 val., blia, blia, blia...

Užbaigęs kalbą, išsidrėbė krėsle ir, pamiršęs išjungti mikrofoną, tarė pirmajam pilotui:
- Perjunk į automatinį. Dabar išgersime po puodelį kavos, ir po to išdulkinsime stiuardesę...

Tai išgirdusi, stiuardesė nuraudo, ir apsisukusi nubėgo link kabinos, kad praneštų Kapitonui apie jo klaidą. Kol bėgo per pirmą klasę, vienas keleivis kilstelėjo ranką ir bandė ją nuraminti:
- Kur taip skubi? Juk jie pirma dar išgers kavos...

Trumpai  (2018.06.06)

* Meilė akla, tačiau vedybos jai atveria akis.

* Kai vyras atidaro mašinos dureles merginai, galite būti tikri: arba automobilis naujas, arba tai nauja mergina

* Pirmais metais po vedybų vyras kalba ir žmona klauso; antrais metais – žmona kalba ir vyras klauso; trečiais metais – abu kalba ir kaimynai klauso.

* Joniukas paklausė tėčio: „Kiek kainuoja vestuvės?“
  Tėtis atsiduso: „Nežinau... vis dar neišsimokėjau...“.


Taip pat galite paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat priešpaskutinį ir
paskutinį.

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Moterys yra tarsi žemynai
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Iš atsargos seržanto memuarų
Liūdna pasaka apie Unix,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Viena eilute!