Ištrauka iš A. Šapokos redaguotos „Lietuvos istorijos“

Skaitykite 1654-1667 m. karo teriojamus Dubičių krašto kaimus

15. Pradžia 1654-1667 m. karo su Maskva

< . . . >

Žiemos šalčiai buvo sulaikę Maskvos kariuomenę, bet 1655 m. ji vėl ėmė žygiuoti į Lietuvos gilumą; Lietuvos hetmonai neturėjo jėgų jai sulaikyti. Radvila su 5000 kariuomenės paliko net Vilnių ir pasitraukė į Kėdainius; jis tik spėjo išsivežti iš Vilniaus iždą ir sudeginti tiltą per Nerį. Rusai užėmė miestą be kovos.

Tai buvo pirmas atsitikimas Lietuvos istorijoje, kad priešas užėmė jos sostinę (nuo kryžiuočių laikų ji nebuvo net pulta). Miestas buvo turtingas ir gražus. Nieko to nematę savo tėvynėje, rusai ėmė baisiausiai jį plėšti ir naikinti; visos brangenybės buvo gabenamos į Maskvą. Ten buvo išvežti net ponų rūmų baldai.

Be to, miestą baisiausiai naikino pakrikę kareiviai: buvo išplėšti net bažnyčių ir vienuolynų rūsiai, išmėtyti juose esantieji kaulai ir išneštos grabuose rastos brangenybės. Šitų plėšimų metu mieste kilo gaisras, kurs truko net 17 dienų ir sunaikino viską, kas dar buvo likę neišplėšta. Po karo Vilniaus nebegalima buvo nė pažinti. (Šito rusų antplūdžio metu kažkur buvo paslėptas ir iki šiol nerandamas Vytauto grabas).

Netrukus rusai taip pat užėmė Gardiną ir Kauną. Neužimta liko tik Žemaitija, Aukštaitijos šiaurė ir Brastos sritis. Hetmonas Radvila su nedidele Lietuvos kariuomene sustojo Kėdainiuose, lauko hetmonas Gansiauskas - Žemaitijoje. Be jų, dar turėjo savo paties pinigais surinktos kariuomenės Vitebsko vaivada Povilas Sapiega, kuris veikė atskirai ir nuo rusų traukėsi Lenkijos link.

Caras tuo tarpu pats atvyko į Vilnių ir reikalavo iš likusios bajorijos prisiekti, kad pripažins jį didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Jis jau buvo pradėjęs net oficialiai vartoti didžiuojo Lietuvos kunigaikščio titulą. Til 1656 m.,kai jam buvo duota vilties po Jono Kazimiero [LDK didysis kunigaikštis, 1648-1668] gauti visos Respublikos sostą, - su juo buvo padarytos paliaubos, kuriomis jam buvo paliktos visos užimtosios žemės (tuo metu rusų neužimtąsias Lietuvos sritis jau buvo užėmę švedai).
(p.325-326)

Taip pat galite paskaityti straipsnelius:
M. Glinskio maištas
Kai Dubičiai miestu vadinti
Seni ir labai seni kaimai
Ką pasakoja senas laiškas?
Pažinkime kitokius Druskininkus
Lankytinos vietos: Kupiškio rajonas
Paslaptingoji Žemaitija: Lopaičių piliakalnis
Padavimas apie nepradingusį Kaliaziną
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
A. Duginas. Naomachija: proto karai
Dubakloniai prie Nemuno
Užgavėnės Lietuvoje
Latgalos lietuviai
Trakų pilys
Vartiklis