Teutonų ordino Didžiojo maršalo pranešimas Didžiajam magistrui
apie įvykius Žemaitijoje 1409 metų pavasarį
1)

Grunwald battle Mūsų valdomos žemės paklusnios mums. Brangusis pone magistre2), tebūnie jums tiksliai žinomi žodžiai, išsakyti laiške, atėjusiame iš Balgos3) komtūro4). Anot iš Žemaitijos grįžusio fogto5), kunigaikštis Vytautas6 velniškai susirūpinęs tuo, kad jų veržiatės į jo žemes, [kur] su nedidele svita įsikūręs. Taip pat jis [fogtas] prie jo [Vytauto] nematė nei rusų, nei totorių. Taip pat jis sakė, kad ponas Švitrigaila7) prieš jį kariauja šventą karą ir randasi [prie jo] ne tik dėl savo sosto. Ir nušuoliavo kunigaikštis Vytautas su nedaugeliu vyrų pas Lenkijos karalių8). Daugiau žinių iš jo nepavyko gauti.

Duota Ilove9) sekmadienį per Viešpaties prisikėlimą 1409 metais10)

Vyriausiasis maršalas11)     

Tai žodžiai, Didysis magistre, už visas dienas ir naktis, visiškai pažodžiui ir pan.

Pastabos:

1) Teutonų (Vokiečių) ordiną 1410 m. liepos 15 d. sutriuškino jungtinės Lietuvos-Lenkijos pajėgos.
Tuo metu ordino Didžiuoju magistru buvo Ulrichas fon Jungingenas (magistras nuo 1407 m.), žuvęs Žalgirio mūšyje.

2) Ulrichas von Jungingenas (1360-1410) – 26-asis Teutonų (Vokiečių) ordino Didysis magistras (1407-1410). 1409 m. prieš Ordiną sukilo žemaičiai, kuriuos parėmė LDK Vytautas. Į konfliktą įsitraukė ir Lenkija, tad Magistras buvo priverstas jai paskelbti karą. 1409 m. spalio 2 d. Jungingenas sudarė sutartį su Švitrigaila dėl paramos šiam siekiant Lietuvos didžiojo kunigaikščio sosto. Tačiau tai sužinojęs Vytautas suėmė Švitrigailą. 1410 m. įvyko Žalgirio (Griunvaldo, Tanenbergo) mūšis, kurio metu Ulrichas von Jungingenas žuvo.

3) Balga (dab. Vesiolojė) – gyvenvietė Varmės krašte (dab. Kaliningrado srities pietvakariuose). 1239 m. Vokiečių ordinas užėmė Vundenavos pilį ir jos vietoje pastatė Balgos pilį, tapusią komtūrijos centru.
1404-1410 m. Balgos komtūru buvo Johann von Sayn’as, iki tol dažnai buvęs pasiuntiniu pas Lenkijos karalių Jogailą. Žuvo Žalgirio mūšyje.

4) Komtūras - pareigos Vokiečių ordine ir Livonijos ordine, analogiškos kitų riterių ordinų komandorams, komtūrijos vadovai. Komtūrams pavaldūs buvo prokuratoriai.
Komtūrija - mažiausias administracinis riterių ordino vienetas. Pirmosios atsirado hospitalierių ordine. Tamplierių ordine komtūrijas atitiko preciptorijos, kituose ordinuose – komandorijos.

5) Fogtas (iš lot. (ad)vocatus - patikėtinis) – pareigūnas, vykdęs administracines, teismines ir visuomenės saugumo funkcijas tam tikroje teritorijoje, fogtijoje.

6) Vytautas Didysis (apie 1350 - 1430). Jis 1401-1429 m. buvo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

7) Švitrigaila (apie 1370 - 1452) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1430-1432), Vytauto įpėdinis.
Motinos buvo pakrikštytas stačiatikiu. Kartu su Jogaila 1386 m. Krokuvoje perkrikštytas kataliku ir gavo krikščionišką Boleslovo vardą. Po išrinkimo Didžiuoju kunigaikščiu paskelbė apie visišką savarankiškumą ir ryšių su Lenkija nutraukimą. Šis žingsnis sukėlė Lenkijos pasipiktinimą ir 1430 m. pabaigoje lenkai užėmė Podolę. Lenkai šių sąlygų nesilaikė ir pilių Lietuvai atiduoti neskubėjo, dėl to Švitrigaila pradėjo puolimą. Švitrigaila paprašė pagalbos iš Ordino.

8) pas Lenkijos karalių - t.y. pas pusbrolį Jogailą (1348-1434), Lenkijos karaliumi buvusį 1386-1434 m.

9) Ilova (lenk. Ilowa, ist. Ilwa, vok. Halbau - miestas Lenkijos pietuose esančioje Liubuso vaivadijos Žagansko valsčiuje, Silezijos-Lusatijos žemumoje. Įkurtas 10 a. 14 a. pastatyta pilis buvo sugriauta 1440 m.

10) 1409 m. Velykų sekmadienis buvo balandžio 7 d. (pagal Julijaus kalendorių)

11) Friedrich von Wallenrode, Vokiečių ordino Didysis maršalas Kioningsberge (1407-1410), Didžiojo magistro Konrado Valenrodo (apie 1330-1393) brolis. Vadovavo Ordino kariuomenei Žalgirio mūšyje, kur ir žuvo.

Ordinas prie Lietuvą
Ką pasakoja senas laiškas?
Vytauto Didžiojo įvaizdis
K. Almenas. Šiaulių mūšis
Knygų spausdinimas Lietuvoje
Lietuvos metrikos tyrinėjimai
Krikščionybės įvedimas Lietuvoje
Karalienė Morta ir Šiauliai
M. Miechovskis. Apie dvi Sarmatijas
Belgų kronikininkas apie 14 a. Lietuvą
Kvietimas Vytautui kovai prieš husitus
Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“ apie Lietuvą
Baltijos kraštai Pršemyslo Otakaro II politikoje
Karolio Europa ir jos slinktys
Palemonas, jo sūnūs ir Lietuva
Stačiatikybė: Po Bresto unijos
Alovės vietovardžio kilmė
Naugardas ir Lietuva
Apie Rygos įkūrimą
Kitoks T. Žebrauskas
Vilnius po senovei
Merkinės bažnyčia
Legnicos kautynės
Krėvos sutartis
Trakų pilys
Vartiklis