Džonas Sledekas. Ralfas 4F

Džonas Sledekas

1960 m. Hugo premija buvo paskirta Hugo Gernsbekui (Hugo Gernsback), kurį nepelnytai priimta laikyti amerikiečių mokslinės fantastikos pradininku už romaną „Ralfas 124C 41+“, kuriame aprašomas pasaulis įsivaizduojamais 2660 m. Dabar kai kas jame, įskaitant „neįtikimus“ mokslo pasiekimus, jau dabar atrodo vaikiškai naivu. Taikliai tą romaną parodijuoja Dž. Sledekas čia pateikiame trumpame apsakyme.

Apie Dž. Sledeką

Džonas Sledekas (John Thomas Sladek, 1937-2000) – amerikiečių fantastas, garsus satyriniais ir siurrealistiniais kūriniais, o taip pat kitų fantastų kūrinių parodijomis. Pirmuoju fantastiniu romanu buvo „Reprodukacinė sistema“ (1968) apie save kopijuojančias mašinas, kai procesas tapo nevaldomas ir ėmė grėsti žmonijai. Jis jį (ir dar kelis) parašė būdamas Anglijoje dėl „Naujosios bangos“ judėjimo. Kiti robotų tematiką liečiantys kūriniai yra „Roderikas“ (1980, pasaulis nekalto roboto akimis), „Tik-Tok“ (1983, apdovanotas BSFA premija, apie sociopatinį robotą be jokio moralės luisto).

Pirmasis skyrius. Pagrobimas

Ralfas 4F, iškiliausias viso pasaulio mokslo vyras, nagrinėjo kalendorių. Hm... Šiandien 2770 m. kovo 15 d. jei viskas klosis gerai, jo sudėtingas eksperimentas su radžiu bus baigtas per 5 d. Vadinasi...

Ralfo mokslinius apmąstymus pertraukė iš toliregio sklindantis gailus riksmas:
- Gelbėkit! Gelbėkit!

Toji mašina buvo sudėtingiausias mokslinės aparatūros įrenginys, kuriuo išradėjas galėjo matyti ir girdėti, kas vyksta ne tik aplink jį, bet ir dešimčių, netgi šimtų mylių. Senamadiškuoju telefonu laidais buvo galima perduoti tik garsus, o toliregis vibracinėmis bangomis galėjo perduoti tiek balsą, tiek vaizdą. Siaubo apimtam Ralfui bežiūrint, jaunoji dama neteko amo; ir važiuoklė išburzgė iš akipločio.

Nedelsdamas nė akimirkos augalotasis išradėjas šoko į savo nepaprastąjį skraidytuvą „Kolibris“. Kaip ir to paties pavadinimo paukštelis, „Kolibris“ galėjo skristi vertikaliai aukštyn, šonu, atbulas, netgi valandų valandas kyboti ore, tarsi Žemės trauka tebūtų fantastų išmonė.

Netrukus Ralfas jau kybojo virš pagrobtųjų automobilio. Nuleidęs galingą magnetą, jis pakėlė jį, tarsi vaikas metalinę skiedrelę.

Antrasis skyrius. Fensteris

Kai Ralfas atgaivino savo svečius dirbtinio konjako tabletėmis, kurios svaigindavo be nemalonių pagirių, jie susipažino.

- Aš esu Džeromas V8, - tarė bankininkas, - o čia mano dukra Dorisė XK100. Kuo mes atsidėkosime už išgelbėjimą.

Ralfas nukaito ir nedrįso pakelti akių į jaunąją gražuolę:
- Tuo, kad leisite aprodyti miestą. Manau, jūs čia pirmą kartą.

Dorisė nusišypsojo. Ir jos skruoste pasirodė nuostabiai žavi duobutė:
- Taip, mes ką tik buvome atskridę reaktyviniu lėktuvu, ar ne taip, tėti?
- Taigi, - sutiko įžymusis bankininkas. – Bet pasakyk man, Ralfai, kodėl jį vadina reaktyviniu? Aš nepastebėjau, kad jis būtų neakyvus.
- Žinoma,ne, - geraširdiškai šyptelėjo dėl tokio senojo džentelmeno nenusimanymo Ralfas, kuris ir buvo išradęs tą reaktyvinį. – Aš jį taip pavadinau todėl, kad...

Aiškindamas Ralfas atidžiai stebėjo merginą. Jis įsimylėjo Dorisę, nors ją pažinojo vos kelias minutes, kaip rodė jo be galo tikslus elektroninis laikrodis:
- Bet jūs man nepasakėte, kaip pakliuvot į tą nelemtą automobilį?

Džeromo V8 veidas staiga surimtėjo:
- Aš įsitikinęs, kad tai mūsų seno priešo, atstumtojo Dorisės gerbėjo, pokštas. Jo vardas Fensteris 2814T.

Trečiasis skyrius. Miesto įžymybės

Voes pakilęs savo skraidytuvu, Ralfas savo svečiams rodė miesto įžymybes. Didžiules rūkstančias elektrines, kurios juodžiausią kurą paversdavo tyriausia šviesa taip lengvai, kaip karvė žolę pienu. Rodė atmatų įrenginius, vandentiekio bokštus, fabrikus ir įstaigas, gatves, vieškelius ir didingus tiltus. Džeromas V8 labai susidomėjo milžiniškais transporto kamščiais, kuriuos sudarė įvairiausių formų, dydžių ir spalvų automobiliai. Dorisė žavėjosi garsiaisiais dangoraižiais, ypač „Empire state building“ su gigantiška aukštyn kopiančia beždžione.

Kai jie nusileido, Ralfas pakvietė bankininką pasivaikščioti, o Dorisė nuėjo pailsėti ir pasitvarkyti į modernišką ir prabangų grožio saloną. Vyrai žingsniavo gatve pro krautuves, kurių vitrinose buvo išstatyta kvapą gniaužianti naujausių prekių įvairovė: rankų sauso plojimo įrenginiai, mažutyčiai cigarai, saulės losjonas ir dirbtinės gumos bateliai, elektriniai dantų šepetukai, papirosų pakelio dydžio radijo aparatai, elektriniai stimuliatoriai, patogūs tvarsčiai, Laisvės statulos formos prespapjė ir kvapą gniaužiančio panašumo šuns ekskrementų kopija. Džeromas V8 negalėjo atsistebėti paslaptingai švytinčiais kryžiais, paauksuotais vaikiškais bateliais-suvenyrais, skystu stiklu, foto automatais, kur, įmetęs monetą, tuoj pat gauni savo nuotrauką, sauso valymo įrengimais ir naujomis dirbtinėmis medžiagomis, kurios atrodė ir čiuopėsi kaip vilna, bet buvo daug brangesnės.

- Aš laukiau progos pasikalbėti su jumis, sere, - tarė Ralfas. – Žinau, kad galiu pasirodyti įžūlus, bet norėčiau paklausti, ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasipirščiau jūsų dukrai?
- Sutarta! – šūktelėjo bankininkas, spausdamas jam ranką. – Eime, pažiūrėsime, kaip sekasi Dorisei.

Jiems beprieinant salono duris kažkoks netašytas bastūnas, nešinas sunkiu ryšuliu, šmurkštelėjo pro šalį. Ralfas beveik nepastebėjo jo tamsaus veido, kurį slėpė užsmaugtos medžiaginės kepurės snapelis Tačiau Džeromas V8, pamatęs jį, susvyravo ir išbalo tarsi drobė.

- Tai ir yra... – aiktelėjo jis, griebėsi už krūtinės ir susmuko ant žemės.

Dorisės niekur nebuvo galima rasti.

Ketvirtasis skyrius. Balsas iš kapo

- Matyt jam sustojo širdis; kažkas jį turėjo labai sukrėsti, - sau sušnabždėjo Ralfas, be jokio malonumo lenkdamasis prie senyvo žmogaus lavono.
- Aš esu širdžių chirurgas, - atsiliepė vienas iš būrelio smalsuolių, žengdamas artyn. – gal kuo galiu padėti?
- Galite pabandyti persodinti keletą venų iš senojo bankininko kojų į širdį, - pasiūlė Ralfas. – Tai, žinoma, ne dažnai daroma, bet šiuo atveju gali padėti.

Jis greitai nubraižė schemą ant bankininko išstandintų marškinių krūtinės. Tada kreipėsi į grožio salono darbuotojus:
- Prašom visas lempas ir veidrodžius atsukti į šitą masažo stalą. Išvirinti manikiūro įrankių rinkinį ir atnešti visus, kiek yra, švarius rankšluosčius.

Per kelias minutes iš elektrinio plaukų džiovintuvo jis sukonstravo dirbtinės širdies ir plaučių aparatą.

Po kelių dienų senasis bankininkas, kurį visi jau buvo apraudoję, prašneko. Tai buvo balsas iš kapo:
- Man rodos, šita sąskaita įauga į sūrį...

Praėjo dar kiek laiko, ir Ralfas paklausė, kas jam sukėlė širdies priepuolį.

- Taigi, aš pamačiau žmogų, nešantį ryšulį, ir jsi buvo panašus į Fensterį 2814T. Ir aš pagalvojau, kad tame ryšulyje galėjo būti mano Dorisė. Tarp kitko, kur mano duktė? – Ir tą pačią akimirką senukas vėl išleido dvasią, ir šįkart galutinai, dėl senatvės, nes šitos žudikės ir luošintojos mokslas niekada nenugalės.

Dorisė pagrobta! Ralfas prikando lūpą, net kraujas ištiško. Dabar jis neabejojo, kad tas bastūnas buvo Fensteris. Bet kur jis ją padėjo?

- Kur jie galėtų būti?

Penktasis skyrius. Lemiamas posūkis

- Turbūt, aš galėsiu padėti, - tarė laikraščių išnešiotojas, dorybingo veido jaunuolis. - Fensteris 2814T ir jo žavioji auka tikriausiai yra slaptoje laboratorijoje dirbtiniame mėnulyje, kuris sukasi aplink Žemę.

Šeštasis skyrius. Fensterio klaida

Viename magniu išmušto kambario kampe sėdėjo kunigas, itrio grandinėmis prikaustytas prie rubidžio kėdės. Surištose rankose jis laikė mišiolą atverstą jungtuvių maldų puslapyje. Laboratorijos viduryje, diržais pririšta prie vanadžio stalo, gulėjo Dorisė. Fenstreris stovėjo pasilenkęs virš jos ir ryte rijo akimis.

- Tai sakai, netekėsi už manęs?

Dorisė verkė ir stengėsi nutraukti iridžio diržus, bet veltui. O Fensteris šnekėjo:
- Tai, sakai, aš tau per prastas, ne toks, kaip mielasis išradėjas, prakeiktas Ralfas 4F. Nieko tokio, turėsi tekėti, nori ar nenori; ir tavo Ralfas nieko čia nepadarys. Cha, cha... norėčiau pamatyti, kokią išeitį jis dabar sugalvotų! Tą akimirką Ralfas 4F įpuolė pro kiurio duris, vienu šuoliu prišoko ir tokį pasveikinimą užplojo Fensteriui per nosį, kad tiktai kraujas pasipylė. Paskui jį įėjo du policininkai, pasirengę išvesti ten, kur reikia, bailųjį 2814T.

- Bet kaip jūs?.. – žiopčiojo jis iš netikėtumo.

Ralfas nusišypsojo:
- Tu padarei vieną klaidą, Fensteri. 13-a savaičių neatitraukei akių nuo savo aukos. Aš aptikau tavo mėnulio laboratoriją elektroniniu teleskopu, kuris labai praplečia stebėjimo galimybes. Tada radijo siųstuvu išsiurbiau visą eterį tarp tavo laboratorijos ir Žemės, ir tu, taip sakant, minkštai nusileidai suplanuotame rajone. Tada aš išmontavau artimiausią policijos nuovadą, perkėliau čionai oru ir sumontavau aplink tavo laboratoriją. Tu esi kalėjime, Fensteri. Jei nebūtumei čia tiek vaipęsis priešais Dorisę ir bent kartą pažvelgęs į altimetrą, būtum viską supratęs.

Priblokštas nusikaltėlis buvo išvestas ir sumuštas.

Dorisė ir Ralfas susiėmė už rankų ir jų akys be žodžių skelbė sužadėtuves.

- Dabar mano vardas bus Ralfas 4F, - tarė ji.

Fantastikos skyrius
Tarpplanetinis
Robotų iškilimas
S. Lemas. Gera pyla
Kosmoso musės ir musytės
Dž. Blišas. Menki juokai
Janušas A. Zaidelis. Riba
Igoris Proninas. Rusiška idėja
Stanislavas Ivanovas. Ramanas
A. Azimovas. Neįprastas draugas
Konstantinas Čikunovas. Laikrodis
N. Kaliničenko. Dramblio kaulo tiltas
A. V. Karginas. Labai svarbūs žaidimai
R. Jarovas. Iki pasimatymo, Marsieti!
Vl. Berezinas. Riugeno aukštas dangus
L. Aldani. Įsakymai neaptarinėjami
A. Platonovas. Saulės įpėdiniai
Jaroslavas Kudlakas. Simbiozė
E. Pervušina. Panoptikonas
Seržantas šiluminėje trasoje
Sergejus Chortinas. Radinys
J. Kudlakas. Simbiozė
Ch. Anvil. Euristika
Alegorija. Kutai
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė
Vartiklis