Corel Draw 7:
nauja gaivaus oro srovë

Corel grafiniai paketai visad buvo populiarûs dirbant Windows terpëje, - juos naudojo visi, pradedant pradedanèiais dizaineriais ir baigiant pûdà druskos suvalgiusiais profesonalais. Taèiau kartais juos ir pakeiksnodavo, - ne viskas buvo iki galo graþu, kaþin ko vis dar trûkdavo. O þmogui, þinia, daþniausiai dar gulbës pieno pritrûksta...

Atrodo, kad naujoji Corel versija, pagaliau, uþlopo savàsias skyles, uþklijuoja siûles ir, pakëlusi naujas bures naujiems vëjams, pasiryþusi toli uþnuguryje palikti visus skeptikus. Tiesa, tradiciðkai, reikia toli graþu neprasto kompiuterio. Be Pentium su 32 MB operatyviosios didelio dþiaugsmo nepajusite... Ir senuosius "langelius" reikia jau primirðti, - ne kaþin kà be Windows'95 ar NT 4.0 ðiandien padarysi.

O svarbiausia, kad ði programos versijoje þymiai pagreitintos pieðiniø ákëlimo, iðsaugojimo, importo ir eksporto bei perpieðimo funkcijos. Neteks rautis plaukø belaukiant, kol iðvysite savo kûriná.

Daug lengviau iðmokti ir naudotis, nes galima naudotis "mokytoju". Labai intensyviai panaudojamas deðinysis pelës mygtukas. Nuo konteksto (pasirinkto objekto bei árankio) priklauso, kokie mygtukai atsiranda "Property Bar" juostelëje. Beveik viskà, - spalvas, fonus, pieðinius, stilius ir dar daug kà, - galima tiesiog paimti ir nutemti á jiems numatytà vietà.

Daug naujø ir patobulintø senø efektø, á spaudimà atsiþvelgianti plunksna, daug pavyzdþiø ir ðablonø... Ir neuþmirðta, kad gyvename Internet epochoje: atsiþvelgiama á perþiûros programø spalvø paletes, priemonës "þemëlapiams" (pieðiniams, kuriø atskiroms sritims galima priskirti nuorodas á kitus Internet puslapius), vaiskûs pieðiniai GIF ir JPEG formatais.

Kartu á paketà áeina ir PhotoPaint 7 nuotraukø ir pieðiniø redagavimo programa. Bûtent ji ir buvo panaudota kuriant naujausius ne tik Vartiklio titulinio puslapio, bet ir kitus pieðinius. Negalima pasigirti, kad ði programa bûtø greita, kaip mintis; lengva, kaip pienës pûkas, ir trapi, tarsi jauna mergaitë.

Taèiau ji stebina naujø efektø ir galimybiø gausa, naudojimo patogumu - tai subrendusi, patikima ir rimta programa pieðiniø tvarkymui, konvertavimui ir paruoðimui WWW puslapiams. Daugumai uþtektø vien jos, - taèiau rimtam darbui reikia abiejø.

Taip pat rasite CorelDREAM skirtà trimaèiam modeliavimui, CorelTEXTURE skirtà tikroviðkø fonø (medþio, marmuro, debesø, akmens ar metalo) sukûrimui, CorelDEPTH skirtà kurti trimaèiams efektams tekstui ir pieðiniams, CorelSCAN - skenavimo programa, CorelCAPTURE ekrano daliø (staèiakampiø, elipsoidiniø arba paties nubrëþtø) "fotografavimui" uþraðant á failà arba Clipboard krepðá ir kitø.