Viršelis: Edvardas Gudavičius. Mindaugas, 1998

      Gudavičius, Edvardas.
        Mindaugas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Žara, 1998. 359 p.

Mindaugas – pirmasis susidariusios Lietuvos valstybės valdovas. Knygoje aptariamas jo tapimas Lietuvos suvienytoju, valstybingumo įtvirtinimas viduje ir išorėje, krikšto ir karūnacijos peripetijos, Lietuvos karalystės atsiradimo Baltijos regione reikšmė.

Pastaba: Jei jus sudomino ši knyga, A.Mauragio "Fatališka klaida" ar Wolfenbüttelio Postilė, dėl jų įsigijimo sąlygų galite kreiptis pasiuntę laiškelį adresu aidas@ktl.mii.lt
Galite panaršyti po lentynas ieškodami ir daugiau knygų:
V.T. Vittachi. Subudo reporteris
Apie princesę Dianą, Sinatrą ir kitas;
Kaip gydyti kates, dirbti sode, dviratininkus ir kitas;
Sveikatą, patarimai moterims dėl sekso ir kitas;
MTV herojus - Byvį ir Tešlagalvį;

I skyrius
Žinomas ir nežinomas Mindaugas

Pastaba: Galite paskaityti ir knygos III skyriaus ištrauką "Baltai ir Europa" bei IV skyriaus ištrauką "Voruta ir Mindaugo rezidavimo klausimas"

5
ŠEŠI ZENONO IVINSKIO KLAUSIMAI

Įvertindamas istoriografijoje susidariusią Mindaugo problematikos būklę, Z. Ivinskis labiausiai stengėsi orientuotis į esamą šaltinių informaciją. Jis rašė: „Žymios šaltinių spragos yra palikusios bent šešias Mindaugo laikų problemas neišspręstas ar iš viso neišsprendžiamas”. Jos išvardijamos:

 1. „Pati didžioji problema yra, ar iš tiesų Mindaugas buvo tikrasis Lietuvos valstybės suvienytojas”. Z. Ivinskį nusisukti nuo H. Łowmiańskio ir istoriografijoje vyravusio požiūrio paskatino H. Paszkiewicziaus požiūris.
 2. „Antras likęs miglotas klausimas yra paties Mindaugo genealogija”. Deja, čia Z. Ivinskis padaro loginę ir metodinę klaidą, tvirtindamas: „Nėra duomenų teigti, kad Mindaugo tėvas nesivadino Rimgaudu, bet iki šiol tai neįrodyta”. Kaip tik nėra duomenų teigti, kad jo tėvas buvo Rimgaudas, jei nesiremsime Lietuvos kronikų legendinės dalies fantastika.

  Tiesa, šiuo teiginiu abejoja ir Z. Ivinskis: „Dar reikia įrodyti, ar Lietuvos metraštyje ir M. Stryjkovskio kronikoje minimasis Mindaugo tėvas Rimgaudas iš tikrųjų tokiu vardu vadinosi”. Tam pritariant, kartu reikia pasakyti, kad šis dalykas neįrodomas. Jei įvyktų stebuklas ir atsirastų autentiškas šaltinis, Mindaugo tėvą vadinantis Rimgaudu, tai būtų tik atsitiktinis sutapimas, ir nieko daugiau.

 3. „Ne mažesnės svarbos turi trečias klausimas, būtent, kur buvo Mindaugo sostinė”. Žodį „sostinė” Z. Ivinskis pavartoja darbine (Mindaugo rezidencinės pilies) prasme (gretimame sakinyje žodis „sostapilis” imamas į kabutes). Tvirtos nuomonės šiuo klausimu Z. Ivinskis neturėjo.
 4. „Donacinių Mindaugo dokumentų tikrumo klausimas Livonijos ordinui sudaro dar kitą neišbaigtą svarstyti ir tyrinėti sritį”. Z. Ivinskis gerai susipažinęs su šio klausimo literatūra, tik kažkodėl nepamini pačios autoritetingiausios K. Maleczyńskio studijos, nors ja čia pat netrukus pasiremia.
 5. „Didelės svarbos yra penktoji problema, dėl kurios daug kas sau yra laužęs galvą, būtent, ar Mindaugas iš tiesų iki mirties išliko krikščionimi, tapdamas pagonių reakcijos kankiniu.., ar jis po didžiojo Žemaičių laimėjimo prie Durbės atsimetė nuo krikščionybės”.
 6. „Pagaliau šeštoji problema yra pati reikšmingiausia. Į Mindaugą ir visą jo politinį veikimą gana įvairiopai žiūrima”. Z. Ivinskį paveikė K. Jablonskio laiškas, kuris čia cituojamas, ir jis liko neapsisprendęs: „Didelė dauguma lietuvių istorikų jį aukština, iškelia didelius jo politinius sugebėjimus, nes Mindaugui reikėjo nugalėti didelius pavojus. Bet atsiranda istorikų tarpe ir tokių, kurie Mindaugą tiesiog žemina”. K. Jablonskio laiškas labai emocingas, o šias emocijas galėjo sukelti jo patiriami sunkumai.

Šeštasis klausimas yra „amžinas”: jis visados liks ir priklausys nuo istoriografijos būklės. Jį lems kitų penkių, o gal ir dar kitų klausimų išsprendimas ar neišsprendimas. Mažiausiai čia turės įtakos antras ir trečias klausimas. O pirmą, ketvirtą ir penktą klausimą galima laikyti ir sudėtinėmis šeštojo klausimo dalimis. Taigi klausimus galima sujungti, juos galima ir suskaidyti (trečiąjį, rezidencinių pilių ir Mindaugo domeno klausimą). Ketvirtas, penktas ir, žinoma, šeštas, iš dalies ir pirmas klausimas yra susiję su Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo ir jos politinio statuso problema, kurią norint galima pateikti kaip septintą klausimą. Kad ir kiek tokių klausimų iškeltume, visus juos daugiau ar mažiau kažkas yra minėjęs. Visi jie yra spręstini, ir Z. Ivinskis gana taikliai suskirstė juos į šešias (ar kiek kitaip surikiuotas) problemas. Jos visuomet lems Mindaugui skirto darbo struktūrą. Ir greta viso to iškyla dar viena problema – įvykių chronologijos ryšys su Mindaugo veiksmais ir jų kaita. Ją sukelia Z. Ivinskio nurodytos šaltinių informacijos spragos.


Pastaba: Jei jus sudomino ši knyga, A.Mauragio "Fatališka klaida" ar Wolfenbüttelio Postilė, dėl jų įsigijimo sąlygų galite kreiptis pasiuntę laiškelį adresu aidas@ktl.mii.lt
Galite panaršyti po lentynas ieškodami ir daugiau knygų:
Apie princesę Dianą, Sinatrą ir kitas;
Kaip gydyti kates, dirbti sode, dviratininkus ir kitas;
Sveikatą, patarimai moterims dėl sekso ir kitas;
MTV herojus - Byvį ir Tešlagalvį;

TURINYS

PRATARMĖ ........................................ 7

I. Žinomas ir nežinomas Mindaugas
 1. VĖLYVŲJŲ KRONIKŲ ĮVAIZDIS .................. 9
 2. XIX a. ISTORIOGRAFIJA ..................... 11
 3. NUO J. LATKOWSKIO IR J. TOTORAIČIO IKI
   H. ŁOWMIAŃSKIO IR J. STAKAUSKO ............ 35
 4. NUSIGRĘŽUS NUO H. ŁOWMIAŃSKIO ............. 64
 5. ŠEŠI ZENONO IVINSKIO KLAUSIMAI ............ 84

II. Valstybės susidarymo klausimas
 1. FEODALIZMO SAMPRATA ....................... 87
 2. LIETUVIŠKOJI ALODIZACIJA .................. 92
 3. PATRIARCHALINĖ VERGOVĖ IR JOS PALYDOVAI ... 95
 4. KARIAUNA .................................. 98
 5. PRIEVOLĖS ................................ 106
 6. POLITINĖ ORGANIZACIJA .................... 111

III. Lietuvos valstybės vaidmuo
 1. LIETUVIAI IR BALTAI ...................... 123
 2. BALTAI IR EUROPA ......................... 125
 3. VOKIEČIŲ KOLONIJOS IR LIETUVA ............ 131

IV. XIII a. pradžios Lietuvos politinis žemėlapis
 1. GENTYS IR ŽEMĖS .......................... 137
 2. LIETUVOS ŽEMĖ IR VYRESNIEJI KUNIGAIKŠČIAI..138
 3. DEŠINIOJO NERIES KRANTO RUOŽAS ........... 143
 4. DELTUVA .................................. 144
 5. NALŠIA ................................... 146
 6. VORUTA IR MINDAUGO REZIDAVIMO KLAUSIMAS .. 154
 7. UPYTĖ .................................... 163
 8. NERIS .................................... 165
 9. NEMUNO ŽEMUPIO LIETUVIŠKASIS RUOŽAS ...... 166
 10. ŠIAULIAI ................................ 170
 11. VYKINTO VALDOS .......................... 172
 12. ERDVILO (GERDVILO) VALDOS ............... 174
 13. KARŠUVA ................................. 176

V. Lietuvos suvienijimas
 1. TRYS RAMŪS ŽEMIŲ KONFEDERACIJOS DEŠIMTMEČIAI 177
 2. ŠIAULIŲ MŪŠIS .............................. 182
 3. SUSIDŪRIMO SU TOTORIAIS XIII a.
   PENKTĄJĮ DEŠIMTMETĮ KLAUSIMAS .............. 195
 4. PIRMIEJI ŠALTINIŲ ATSILIEPIMAI
   APIE MINDAUGO VEIKLĄ ....................... 200

VI. Nuo vyriausiojo kunigaikščio iki karaliaus
 1. PASKUTINIEJI BROLĖNAI ...................... 211
 2. KRIKŠTAS ................................... 215
 3. KARŪNACIJA ................................. 227

VII. Krikščioniškasis karalius
 1. KARALIAVIMAS ............................... 241
 2. BURUNDAJAUS SMŪGIS ......................... 256
 3. ALMENO PLANAS .............................. 262

VIII. Baltai ar Europa
 1. LEMTINGASIS POSŪKIS ........................ 283
 2. … VIENOK NEILGAI TESPINDĖJO TA LINKSMA DIENA
   DĖL LIETUVIŲ IR ŽEMAIČIŲ ................... 300

PABAIGA: SUGRĮŽTANT PRIE ŠEŠTOJO Z. IVINSKIO KLAUSIMO 306

Priedai
 1 PRIEDAS ..................... 309
 2 PRIEDAS ..................... 330
 3 PRIEDAS ..................... 331
 Mindaugas (SUMMARY) ........... 333
 ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ .......... 340
 GEOGRAFINIŲ VARDŲ RODYKLĖ ..... 351

III skyriaus ištrauka: "Baltai ir Europa"
IV skyriaus ištrauka: "Voruta ir Mindaugo rezidavimo klausimas"
Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis